Absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku specjalności rytmika (dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła ponadto Instruktorski kurs tańca współczesnego przy Mazowieckiem Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Obecnie zatrudniona w macierzystej uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. Od wielu lat jest pracownikiem Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia rytmiki i umuzykalnienia.

Wielokrotnie uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego, biorąc czynny i bierny udział w licznych warsztatach, seminariach, konferencjach, sesjach naukowych oraz kongresach rytmiki organizowanych w kraju i za granicą. W swoich działaniach koncentruje się na relacji między muzyką a ruchem, poszukując różnorodnych form wypowiedzi artystycznych, korzystając z elementów techniki tańca współczesnego, indywidualnej ekspresji ruchowej, samoświadomości cielesnej wpływającej na wyrazowość powstałych kreacji. Jej dorobek stanowią autorskie prace nad ruchem scenicznym, choreografią do spektakli, oper, koncertów.

Od 2018 roku jest opiekunem Interdyscyplinarnego Zespołu Twórczego – Koła Naukowego zrzeszającego studentów wszystkich wydziałów Akademii Muzycznej w Gdańsku w celu realizacji wielowymiarowych projektów.

 

aktualizacja: 7.11.2020