en 中文

Nabór wniosków na program stypendialny im. gen. Władysława Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta skierowana do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

O udział w programie starać się mogą osoby, które posiadają udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Ponadto w naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą wziąć udział również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

W ramach Programu oferowane jest comiesięczne stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne).

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Szczegółowe informację o możliwości złożenia wniosku znajdują się pod poniższymi linkami:

Termin składania wniosków: do 18 maja 2021 r. godz. 15:00.

opublikowano: 16.04.2021


Stypendia dla doktorantów

Wydłużenie terminu składania wniosków o stypendia doktoranckie i projakościowe

opublikowano: 18.05.2021


Stypendia dla cudzoziemców

Stypendia dla cudzoziemców / Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Jednorazowe stypendium dla dyplomantów-cudzoziemców pobierających stypendium rządowe/stypendium NAWA

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Działem IV, ust. 4.5  Regulaminu określającego zasady podejmowania i odbywania w uczelniach artystycznych w roku akademickim 2020/2021 studiów w języku polskim przez cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na warunkach stypendialnych określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mogą ubiegać się o zwiększenie przyznanego wcześniej stypendium.

Stypendyści – studenci otrzymują na ostatnim roku studiów jednorazowe miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł przeznaczone na pisanie pracy dyplomowej. Zwiększone stypendium jest udzielane na pisemny wniosek stypendysty do MKiDN, poparty pozytywną opinią uczelni, w której odbywa on studia.

opublikowano: 16.04.2021