en 中文

Zasady i tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego
w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Stopień doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest nadawany w drodze postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne.

Przed złożeniem wniosku do Rady Doskonałości Naukowej o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wnioskodawca winien zapoznać się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (uchwała Senatu nr 167/2021):

Procedura dotycząca czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej

 

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki składany do Rady Doskonałości Naukowej (dalej: RDN).

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 zamieszczony na stronie internetowej RDN (www.rdn.gov.pl).

Do wniosku przewodniego załącza się następujące dokumenty.

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 3. Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
 4. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

 

Ocena formalna wniosku w RDN
i przekazanie sprawy do podmiotu habilitującego (aMuz)

 • RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go do aMuz, jako podmiotu habilitującego, w terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania.
 • Akademia w terminie 4 tygodni od dnia wpływu wniosku do aMuz, podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwraca wniosek do RDN. Wnioski opiniuje Rada Dyscypliny Artystycznej (dalej RDA) i przekazuje Senatowi, który w podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

W przypadku odmowy przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego przez aMuz, RDN wyznacza inny podmiot habilitujący.

 

Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej

 • W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji (przewodniczącego, trzech recenzentów).
 • Senat, w drodze uchwały, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania decyzji RDN o wyznaczeniu części składu komisji habilitacyjnej (4 członków), powołuje zaopiniowaną przez RDA pełen skład komisji habilitacyjnej (7 osób).
 • Recenzenci, w terminie 8 tygodniod dnia doręczenia im wniosku i dokumentacji, oceniają, czy osiągnięcia naukowe/artystyczne kandydata odpowiadają wymaganiom do nadania stopnia doktora habilitowanego i przygotowują recenzję, która zawiera jednoznaczną konkluzję określającą charakter tej recenzji: pozytywny albo negatywny.

 

Nadanie/odmowa nadania stopnia
doktora habilitowanego sztuki

 • Komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem że opinia ta nie może być pozytywna, jeśli co najmniej dwie recenzje są negatywne. Uchwała ta zawiera uzasadnienie. Na wniosek kandydata, podjęcie uchwały może nastąpić w głosowaniu tajnym, a Komisja ta jest związana takim wnioskiem.
 • Przewodniczący komisji habilitacyjnej w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje RDA uchwałę̨, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, którą następnie przekazuje Senatowi.
 • Nadanie lub odmowa nadania stopnia zapada w formie uchwały na posiedzeniu Senatu, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania, w drodze decyzji administracyjnej.
 • W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego należy zawrzeć jej uzasadnienie. Od szerszego uzasadnienia można odstąpić w przypadku, gdy uchwała jest zgodna z żądaniem habilitanta/habilitantki.