Na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu kształci się absolwentów szkół średnich. Studia są trzystopniowe: pierwszy stopień to studia licencjackie (trzyletnie), drugi stopień to studia magisterskie (dwuletnie), trzeci stopień to studia doktoranckie. Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W trybie dziennym, licencjackim, na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kształci się w czterech specjalnościach:

 • DYRYGENTURA CHÓRALNA,
 • EDUKACJA MUZYCZNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
 • RYTMIKA,
 • MUZYKA KOŚCIELNA.

W trybie dziennym, licencjackim, na kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci się w trzech specjalnościach:

 • WOKALISTYKA JAZZOWA,
 • INSTRUMENTALISTKA JAZZOWA,
 • KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

W trybie dziennym, w ramach studiów magisterskich, na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kształci się w czterech specjalnościach:

 • DYRYGENTURA CHÓRALNA,
 • EDUKACJA MUZYCZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII,
 • RYTMIKA,
 • MUZYKA KOŚCIELNA.

W trybie dziennym, w ramach studiów magisterskich, na kierunku JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA kształci się w trzech specjalnościach:

 • WOKALISTYKA JAZZOWA,
 • INSTRUMENTALISTKA JAZZOWA,
 • KOMPOZYCJA I ARANŻACJA.

W trybie dziennym i zaocznym, w ramach studiów III-stopnia (doktoranckich), na kierunku DYRYGENTURA kształci się w specjalnościach:

 • REALIZACJA PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH ORATORYJNO-KANTATOWYCH,
 • REALIZACJA PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH CHÓRALNYCH A CAPPELLA.

 

DYRYGENTURA CHÓRALNA zorientowana jest na przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry przyszłych dyrygentów. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zawodowych instytucjach muzycznych, w akademiach muzycznych, na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych, w szkołach muzycznych stopnia podstawowego i średniego, w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym oraz w amatorskim ruchu muzycznym.

 

EDUKACJA MUZYCZNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – absolwent tej specjalności posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego; zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym; posiada uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie. Ponadto absolwent specjalności Edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i form aktywności wymienionych wcześniej, włączając w toku zajęć muzycznych elementy języka angielskiego.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

EDUKACJA MUZYCZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII (studia drugiego stopnia) – absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie upowszechniania kultury oraz wykorzystania terapii przez sztukę w działalności pedagogicznej.

 

RYTMIKA przygotowuje studentów do prowadzenia przedmiotów kierunkowych związanych z tą specjalnością, równocześnie zapewniając zdobycie przygotowania do prowadzenia przedmiotów ogólnomuzycznych. Obszary działania, na których poszukiwani są absolwenci, to instytucje, które prowadzą kierunek rytmika: akademie muzyczne, średnie szkoły muzyczne, policealne studia zawodowe, a także uczelnie kształcące nauczycieli: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, kolegia nauczycielskie. Absolwenci rytmiki podejmują również pracę w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz studiach wokalno-aktorskich. Specjaliści tego kierunku zatrudniani są przez szkoły muzyczne I stopnia i szkoły baletowe, szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze i terapeutyczne oraz instytucje prowadzące zajęcia muzyczno-ruchowe: domy i pałace kultury, placówki oświatowo-wychowawcze, społeczne ogniska muzyczne, teatralne i baletowe.

 

MUZYKA KOŚCIELNA przygotowuje do pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanych organistów, kantorów, chórmistrzów i nauczycieli muzyki. Osiągnięcie tego celu umożliwiają ciekawe i wszechstronne studia pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej. Do dyspozycji naszych studentów są wysokiej jakości instrumenty i pomoce naukowe na terenie Uczelni i kościołów Gdańska. Możliwość rozwoju artystycznego zapewnia także studencka Schola Cantorum. Całe Trójmiasto i region dają duże możliwości praktyk zawodowych. Szerokie kompetencje absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku to efekt nie tylko regularnego kształcenia, ale także możliwości uczestniczenia w ogólnopolskich konferencjach naukowych z cyklu Musica Sacra, kursach oraz warsztatach krajowych i zagranicznych.(zobacz stronę specjalności muzyka kościelna)

 

WOKALISTYKA JAZZOWA
Studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa, specjalność wokalistyka jazzowa trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł licencjata sztuki. Studia II stopnia trwają 2 lata, ich absolwent uzyskuje dyplom i tytuł magistra sztuki. Od kandydatów nie wymaga się dyplomu ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia. Studia przygotowują do działalności koncertowej w roli solisty lub członka zespołu wokalnego. Studenci zdobywają też umiejętności w zakresie podstaw kompozycji i aranżacji jazzowej, prowadzenia własnego zespołu i kierowania własną karierą artystyczną. Program studiów pozwala na opanowanie sztuki śpiewu i improwizacji w różnych stylach – od jazzu głównego nurtu przez muzykę pop, funk, fusion po jazz nowoczesny. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwent jest przygotowany do pedagogicznej. Absolwent studiów II stopnia jest także przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

 

INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA
Studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa, specjalność instrumentalistyka jazzowa trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł licencjata sztuki. Studia II stopnia trwają 2 lata, ich absolwent uzyskuje dyplom i tytuł magistra sztuki. Od kandydatów nie wymaga się dyplomu ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia. Studia przygotowują do działalności koncertowej w roli solisty, lidera lub członka zespołu i big-bandu. Studenci zdobywają też umiejętności w zakresie podstaw kompozycji i aranżacji, prowadzenia własnego zespołu i kierowania własną karierą artystyczną. Program studiów pozwala na opanowanie sztuki gry i improwizacji w różnych stylach – od jazzu głównego nurtu przez muzykę pop, funk, fusion po jazz nowoczesny. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej. Absolwent studiów II stopnia jest także przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

 

KOMPOZYCJA I ARANŻACJA JAZZOWA
Studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa, specjalność kompozycja i aranżacja jazzowa trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł licencjata sztuki.  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, ich absolwent uzyskuje dyplom i tytuł magistra sztuki. Od kandydatów nie wymaga się dyplomu ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia. Studia przygotowują do działalności artystycznej w roli kompozytora i aranżera. Studenci zdobywają też umiejętności w zakresie prowadzenia własnego zespołu i kierowania własną karierą artystyczną. Program studiów pozwala na opanowanie sztuki kompozycji i aranżacji na różnorodne składy wykonawcze i w różnych stylach – od jazzu głównego nurtu przez muzykę pop, funk, fusion po jazz nowoczesny. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej.

 

DYRYGENTURA (studia doktoranckie III stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne) pozwala na przygotowanie się studenta pod opieką promotora do nagrania pracy doktorskiej i opisu dzieła artystycznego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura w zakresie specjalności: Realizacja projektów artystycznych oratoryjno-kantatowych oraz Realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella (studia prowadzone są także dla obcokrajowców).