CZAS TRWANIA: 5 semestrów

OPŁATA ZA SEMESTR (dla słuchaczy rozpoczynających studia począwszy od roku akademickiego 2023/2024):
5520 zł – dla słuchaczy z Polski
1965 EUR – dla obcokrajowców

ORGANIZATOR: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

DLA KOGO

Studia skierowane są do absolwentów uczelni polskich i zagranicznych z tytułem licencjata lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów w specjalności dyrygentura) oraz absolwentów uczelni zagranicznych z tytułem bachelor lub master of art, bądź ich odpowiednikami (obywatelstwo polskie nie jest wymagane). Językiem wykładowym jest język polski lub angielski. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w innym języku, po uzgodnieniu z prowadzącym.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest rozwój warsztatu dyrygenckiego zgodnie z poziomem i zainteresowaniami kandydata, a także pogłębienie wiedzy ogólnomuzycznej w zakresie realizacji projektów artystycznych a cappella i oratoryjno-kantatowych w formie koncertów, nagrań oraz live-streaming.

Studia obejmują zajęcia podstawowe (koszt stały) oraz fakultatywne/nieobowiązkowe (koszt dodatkowy/zmienny), w tym zajęcia indywidualne.

 

Podstawowy pakiet przedmiotów obejmuje:

 • dyrygenturę form a cappella,
 • dyrygenturę form oratoryjno-kantatowych,
 • hospitację pracy chórów (jako staże asystenckie),
 • kompozycja/aranżacja chóralna,
 • instrumentoznawstwo/instrumentacja,
 • praca nad partyturą/tworzenie wyciągów fortepianowych,
 • zarządzanie projektem artystycznym (z elementami marketingu),
 • praktyki pedagogiczne (jako staże artystyczne we współpracy ze studentami licencjackimi i magisterskimi specjalności „dyrygentura chóralna”),
 • seminaria kierunkowe jako webinaria,
 • praca w studio (z nagraniem dyplomowego projektu artystycznego).

W pakiecie fakultatywnym/nieobowiązkowym do wyboru mogą być m.in.:

 • wybrany instrument,
 • śpiew,
 • kompozycja/aranżacja.

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym – prowadzone są na terenie uczelni (raz w miesiącu – piątek-sobota-niedziela), a także za pośrednictwem technik pracy na odległość (distance-learning). Studentom/słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych oraz fonoteki.

Studia pozwalają nakierować słuchaczy do ubiegania się o stopień doktora sztuk muzycznych w systemie eksternistycznym oraz zapewniają merytoryczną opiekę wybranego promotora/opiekuna artystyczno-naukowego spośród wyspecjalizowanej i uznanej kadry naukowo-artystycznej.

Warunkiem uzyskania świadectwa studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów podstawowych planu studiów oraz realizacja (nagranie) projektu artystycznego pod opieką wybranego pedagoga.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (za pośrednictwem platformy ZOOM lub MS Teams) po zapoznaniu się przez komisję z nadesłanymi materiałami aktywności dyrygenckiej kandydata (np. nagranie audio/wideo fragmentu koncertu, konkursu, egzaminu z dyrygowania, innych aktywności). Możliwe załączenie także dodatkowo afiszy, programów i dyplomów potwierdzających aktywność (jako jeden zeskanowany zwarty plik pdf).

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

CONDITIONS FOR ADMISSION

PLAN STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

TERMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK 2024/2025

29 czerwca 2024 r. (sobota)
Szczegóły

KONTAKT

 

Szczegóły znajdziesz w Informatorze rekrutacyjnym 2024/2025