Regulamin podziału i wydatkowania subwencji w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Finansowanie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora – procedura wnoszenia opłaty na rzecz RDN-u


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku