en 中文

SENAT
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2020-2024*

 
JM Rektorprof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Członkowie Senatu z grupy profesorów i profesorów Uczelni

prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalskaprof. dr hab. Maciej Grzywacz
prof. dr hab. Marek Rocławski

prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski

dr hab. Anna Fabrellodr hab. Andrzej Kacprzak
dr hab. Paweł Kuklińskiprof. dr hab. Ewa Marciniec

dr hab. Elżbieta Pasierowska

prof. dr hab. Przemysław Stanisławski

Członkowie Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż wskazane powyżej i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor**dr Krzysztof Bobrzecki
dr Maciej Gańskidr Michał Kierzkowski
mgr Kamil Cieślikmgr Katarzyna Matwiejczyk

Przedstawiciel doktorantów

Igor Torbicki


Przedstawiciele studentów

z Wydziału I: Barbara Wrońskaz Wydziału II: Alicja Szalkowska
z Wydziału III: Maria Leszczełowskaz Wydziału IV: Aleksandra Kulesza

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym

Kanclerz
mgr Bogdan Theisebach
Kwestor
mgr Magdalena Gruszczyńska
Mecenas
mgr Agata Sienkiewicz
Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność”
dr hab. Paweł Rydel
Dziekan Wydziału I:
dr Sylwia Janiak-Kobylińska
 

 

* aktualizacja 25.10.2021
** w dniu wyborów – z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; od 01.10.2020 – prof. AM

KOMISJE SENACKIE I STATUTOWE