Wnioski o miejsce w Domu Studenta dla osób już studiujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki na rok akademicki 2023/2024

 

Studenci aMuz mogą składać wnioski o miejsce w Domu Studenckim w dniach od 14 maja do 31 maja 2023 r.

UWAGA! Kandydaci na studia w Akademii Muzycznej składają wnioski w dniach 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w pok. 210 (budynek żółty aMuz), przesłać mailowo na k.lapinska@amuz.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału I".

Lista dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku, znajduje się poniżej.

W przypadku problemów ze skompletowaniem wniosku prosimy o kontakt mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl.

 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, zgodnie z listą poniżej:

 

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 2022 rok, opodatkowanego podatkiem od osób fizycznych, od wszystkich pracujących członków rodziny i / lub studenta lub PIT za 2022 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru;

b) zaświadczenie z ZUS o składce na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok od wszystkich pracujących członków rodziny i / lub studenta lub pit za 2022 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru;

Jeżeli pracujący członkowie rodziny / student nie rozliczają się podatkiem dochodowym od osób fizycznych to zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego/ pit za 2022 rok z UoP należy przedstawić:

 • oświadczenia o dochodzie uzyskanym z karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego;
 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

c) oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami w przypadku studentów samodzielnych finansowo;

d) dokumenty świadczące o składzie rodziny (należy dołączyć te odpowiadające sytuacji rodzinnej studenta):

 • odpis wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację;
 • akt zgonu małżonka lub rodzica studenta;
 • odpis wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie z ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu o przysposobienie dziecka;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej dziecka lub rodzeństwa studenta do 26. roku życia;
 • orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności dziecka / rodzeństwa studenta bez względu na wiek;
 • odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci do 18. roku życia o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;
 • odpis wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie z ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu o przysposobienie dziecka;

e) jeżeli student lub rodzina studenta otrzymuje alimenty lub pozostaje w obowiązku ich opłacania należy dołączyć dokument odpowiadający sytuacji studenta:

 • odpis orzeczenia zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpisy ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującej do alimentów na rzecz dzieci w rodzinie lub poza nią oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość opłaconych / otrzymanych alimentów;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. komornika) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu oraz o ich wysokości;
 • odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;
 • poświadczenie otrzymywania alimentów (potwierdzenia przelewów), w przypadku, jeżeli Wnioskujący nie jest w stanie przedstawić ww. dokumentów;

f) jeżeli student ubiega się o pokój:

- małżeński;

- dla osoby  z dzieckiem;

- dla osób z niepełnosprawnością;

powinien  dołączyć oprócz ww. obligatoryjnych dokumentów (dokument zgodny z sytuacją życiową studenta):

 • kserokopię aktu małżeństwa;
 • akt urodzenia dziecka / zaświadczenie o pobieraniu nauki przez dziecko do 26. roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na wiek;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Do pobrania:

 

aktualizacja: 4.05.2023