en
menu

WAŻNE!
Decyzją Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przedłużono możliwość składania wniosków o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego do poniedziałku, 29 czerwca 2020 roku, do godz. 15:00.

Druk wniosku znajduje się pod linkiem.

Wnioski wraz z dokumentacją należy przesłać w formie skanów na k.lapinska@amuz.gda.pl.

opublikowano: 24.06.2020


Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury MKiDN

opublikowano: 16.06.2020


Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 można składać od 25 września do 10 października 2020 roku. Po tym terminie wnioski można składać do 5. dnia każdego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć: Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne (dokumenty wskazane w linku dostarczamy za rok 2019).

Wnioski przyjmuje mgr Karolina Łapińska w pokoju 210 / poziom II / budynek B (żółty) w godzinach dyżurów.

opublikowano: 13.05.2020


W związku z ogłoszeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina informacji dotyczącej możliwości składania przez studentów i doktorantów wniosków o zapomogę, które są związane z przejściową trudną sytuacją życiową spowodowaną w szczególności utratą przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, w wyniku ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego, informujemy, że:

  • wypełniony wniosek o przyznanie zapomogi wraz z załącznikami należy przesłać skanem na adres mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl;
  • załącznikiem do wniosku może być m.in. zaświadczenie od pracodawcy o utracie zatrudnienia bądź oświadczenie dotyczące własnej trudnej sytuacji życiowej związanej z utratą pracy przez rodzica/rodziców studenta, będącego na jego/ich utrzymaniu;
  • zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uczelniana Komisja Stypendialna może przyznać zapomogę w kwocie 800 PLN lub 1600 PLN. Wnioskujący o zapomogę w zwiększonej wysokości powinien dołączyć do wniosku dodatkowe podanie do Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku;
  • wniosek o zapomogę powinien być uzasadniony nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii w kraju. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców;
  • pytania dotyczące zapomogi można przesyłać na adres mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl.

Niezależnie od pomocy udzielanej studentom i doktorantom w formie zapomóg MNiSW ogłosiło w odrębnym komunikacie, że pracodawcy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wys. ok. 2000 PLN brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

opublikowano: 26.03.2020


W związku z Zarządzeniem Rektora nr 16/2020 informujemy, że wnioski stypendialne wraz z załącznikami można przesyłać mailowo na k.lapinska@amuz.gda.pl bądź listownie na adres Akademii Muzycznej w Gdańsku. Informacje o ewentualnych brakach w dokumentacji będą przekazywane wnioskodawcom mailowo bądź telefonicznie.

opublikowano: 13.03.2020


W związku z Zarządzeniem Rektora nr 16/2020 informujemy, że wnioski stypendialne wraz z załącznikami można przesyłać mailowo na k.lapinska@amuz.gda.pl bądź listownie na adres Akademii. Informacje o ewentualnych brakach w dokumentacji będą przekazywane wnioskodawcom mailowo bądź telefonicznie.

opublikowano: 13.02.2020


Od 21.01.2020 można składać wnioski o stypendium doktoranckie/ zwiększenie stypendium doktoranckiego. Wnioski można składać listownie bądź osobiście w Biurze Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki do końca lutego 2020 r.

opublikowano: 20.01.2020


Wnioski o stypendium socjalne należy złożyć do 10 października 2019 r., zaś po tym terminie – do 5. dnia każdego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć: Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne (dokumenty wskazane w powyższym linku dostarczamy za rok 2018).

Wnioski przyjmuje mgr Karolina Łapińska w pokoju 210 / poziom II / budynek B w godzinach dyżurów.


Pomoc materialna dla studentów

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

 

Załączniki do pobrania:

 

Pomoc materialna dla doktorantów

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

 

Załączniki do pobrania: