cos

REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2016/17


DODATKOWA REKRUTACJA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że w dniach 19-21 września 2016 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na:

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI
Kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki
Studia stacjonarne licencjackie – specjalność: teoria muzyki

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
Kierunek Instrumentalistyka
Studia stacjonarne licencjackie – specjalność: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, waltornia, puzon
Studia stacjonarne magisterskie – specjalność: altówka, organy

Studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie – wszystkie instrumenty

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
Kierunek Wokalistyka
Studia stacjonarne licencjackie i magisterskie – specjalność: śpiew solowy

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I JAZZU
Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia stacjonarne licencjackie – specjalność: muzyka kościelna, rytmika, edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
Studia stacjonarne magisterskie – specjalność: dyrygentura chóralna, rytmika

Kierunek Jazz i Muzyka Estradowa
Studia niestacjonarne licencjackie – specjalność: instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka jazzowa

Kierunek Dyrygentura
Studia stacjonarne doktoranckie
Studia niestacjonarne doktoranckie

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Prof. Marek Rocławski


WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO
dotyczy studiów licencjackich i magisterskich

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem http://rekrutacja.amuz.gda.pl/ do dnia 12 września 2016 r. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN – II-4SW).
2. Wniesienie do dnia 15 września 2016 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 złotych na konto Uczelni (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem „egzamin wstępny”). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
3. Kandydaci są zobowiązani:
– do dnia 15 września 2016 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny
  • Życiorys
  • Dowód wpłaty za egzamin wstępny
  • 4 zdjęcia (37 mm x 52 mm)
  • Uwierzytelniony odpis dowodu osobistego
  • Szczegółowe wymagania na poszczególne wydziały znajdują się w Informatorze

– do dnia 19 września 2016 r. dostarczyć:

  • Świadectwo dojrzałości
  • Dyplom licencjacki lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich

Wymagane dokumenty należy kierować do dziekanatów poszczególnych wydziałów.

4. Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć:

  • Dowód osobisty
  • Program egzaminu

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/