International Conference
and 4th International Piano Duo Festival
13-18.04.2023

/

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
I 4. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DUETÓW FORTEPIANOWYCH
13-18.04.2023


Harmonogram / Schedule:

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2). Na koncerty obowiązują bezpłatne wejściówki. Rezerwacja dostępna na amuz.gda.pl/wydarzenia lub klikając w linki poniżej w harmonogramie. 
/
All the events take place in the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk (ul. Łąkowa 1-2). Booking the free tickets for all the concerts is available on amuz.gda.pl/wydarzenia or by clicking on the links below in the schedule.

 

Zobacz booklet / Check out the booklet

 

 • 13.04.2023
  Koncert Inauguracyjny / Inaugural Concert
  (zarezerwuj wejściówkę / book a free ticket)
  Sala Koncertowa aMuz / Concert Hall aMuz
  19:00
  / Bartosz Wiśniewski & Klara Jachimczak Piano Duo (Polska/Poland)
  / Bogna Czerwińska-Szymula & Katarzyna Markiewicz Piano Duo (Polska/Poland)
  / Orkiestra Kameralna Progress / The Progress Chamber Orchestra
  / Szymon Morus – dyrygent / conductor
 • 16.04.2023
  Wykłady / Lectures: International Conference and 4th International Piano Duo Festival (szczegóły / details)
  Sala Senatu aMuz / Senate Hall aMuz
  10:00-13:30

  Koncert (zarezerwuj wejściówkę / book a free ticket)
  Sala Koncertowa aMuz / Concert Hall aMuz
  16:00
  / Kalabova&Gugg Piano Duo (Czechy/Austria / Czech Republic/Austria)
  / Książek Piano Duo (Polska/Poland)

  Koncert (zarezerwuj wejściówkę / book a free ticket)
  Sala Koncertowa aMuz / Concert Hall aMuz
  19:00
  Lecturer Recital – Silver-Garburg Piano Duo – KEY NOTE

 • 17.04.2023 
  Wykłady / Lectures: International Conference and 4th International Piano Duo Festival (szczegóły / details)
  Sala Senatu aMuz / Senate Hall aMuz
  10:00-13:30

  Kursy mistrzowskie dla studenckich duetów fortepianowych / Masterclasses for student piano duos
  / Silver–Garburg Piano Duo

  Koncert (zarezerwuj wejściówkę / book a free ticket)
  Sala Koncertowa aMuz / Concert Hall aMuz
  16:00
  / Godzinski Piano Duo (Polska/Poland)
  / Ravel Piano Duo (Polska/Poland)

  Koncert (zarezerwuj wejściówkę / book a free ticket)
  Sala Koncertowa aMuz / Concert Hall aMuz
  19:00
  / Geister Duo (Francja/France)

 • 18.04.2023 
  Kursy mistrzowskie dla studenckich duetów fortepianowych / Masterclasses for student piano duos
  / Silver–Garburg Piano Duo (Niemcy/Germany)

  Koncert (zarezerwuj wejściówkę / book a free ticket)
  Sala Koncertowa aMuz / Concert Hall aMuz
  16:00
  / Szymczewska & Kuchniak Piano Duo (Polska/Poland)
  / Tanaka & Dziurbiel Piano Duo (Japonia/Polska / Japan/Poland)

  Koncert (zarezerwuj wejściówkę / book a free ticket)
  Sala Koncertowa aMuz / Concert Hall aMuz
  19:00
  / Avedis Kouyoumdjian & Christopher Hinterhuber (Austria) – SPECIAL GUESTS

 • 19-20.04.2023
  Kursy mistrzowskie dla studenckich duetów fortepianowych / Masterclasses for student piano duos
  / Avedis Kouyoumdjian i Christopher Hinterhuber (Austria)

[Polish version below]

About the conference:

The aim of the project is to create an international conference extended by a festival and a master class oscillating around the subject of a piano duo. The purpose of the event is to attempt to scientifically describe the functioning of chamber formation, so far not discussed on a wide range. In this way, we hope to increase the level of music education in this subject and the development and promotion of musical artists – performers and theoreticians dealing with the literature of the piano duo. A conference on a specific, single chamber formation is a unique phenomenon on a global scale.

The conference is co-financed by the state budget – from the funds of the Ministry of Education and Science, as part of the "Social Responsibility of Science / Excellent Science" programme.
Type of Project: Excellent Science – Support for Scientific Conferences.

Main speakers:

 • prof. Gil Garburg – Silver&Garburg PianoDuo, University of Music and Performing Arts, Graz (KEY NOTE)
 • prof. Avedis Kouyoumdjian – Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Queen Elisabeth Music Chapel in Belgium
 • prof. Jerzy Marchwiński – Honorary Professor at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
 • dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska – Ravel Piano Duo, Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, Head of Chamber Music Department
 • dr Oleh Kopeliuk & dr Ihor Sediuk – I.P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts
 • dr Mirosława Sumlińska – Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • mgr Anna Boczar – Chopin Piano Duo, Krzysztof Penderecki Academy of Music in Cracow

About the Festival:

International Piano Duo Festival is held every 3 years at the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk. The potential and uniqueness of this event lies in its total dedication to this chamber music formation. There are few events of this type in the world and our event fills this space perfectly, offering artistic, pedagogical and scientific values of the highest rank. The idea of creating the International Piano Duo Festival originated from the need and ambition of continuous development of our students and staff in this specialisation. The Festival’s formula is to invite in each edition one world-class master piano duo as special guest. This duo performs an extraordinary opening or closing recital of the entire event and gives masterclasses to student piano duos. So far, special guests of our Festival have been: Piano Duo Tal & Groethuysen, Silver-Garburg Piano Duo, as well as Genova & Dimitrov Piano Duo. In additon we also invite piano duos with a recognised artistic brand, who are usually winners of the most prestigious competitions for this formation. So far we have hosted duos from Israel, Germany, Japan, South Korea, China, Russia, Bulgaria, Ukraine, Argentina, Switzerland and Poland. Each festiwal is a multi-day event with daily double concerts with a varied and extensive programme. A dozen or so recitals in each edition, masterclasses for students, reviews of piano duos from all over the world are a real feast for both pianists and piano music lovers.

Organizing and Programme Committee:

 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Director of the Project of Piano 4.2 International Conference and Piano Duo Festival. Head of Chamber Music Department of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • dr hab. Monika Karwaszewska – Coordinator of the conference part of the event and substantive consultant, Head of the Office for Science, Human Resources Development and Publishing House of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk as well as editor-in-chief of the AM Publishing House in Gdańsk
 • dr Mirosława Sumlińska – Vice Dean of the Instrumental Faculty of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • dr Magdalena Ochlik-Jankowska – Vice Dean of the Instrumental Faculty of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • dr Dominika Glapiak-Piłasiewicz – pedagogue at the Chamber Music Department of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • dr Ewa Sarwińska-Kowalczyk – pedagogue at the Chamber Music Department of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk

OrganiZer:

aMuz Chamber Music Forum (acmf.amuz.gda.pl/ipdf)
Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk

PARTNERs:

Fazioli 
Silesia Music Center

honorary patronage:

Minister Edukacji i Nauki
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (https://www.gdansk.pl)
JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

media patronage:

TVP Kultura
TVP3 Gdańsk
Polskie Radio Chopin
Radio Gdańsk
Trojmiasto.pl
POLMIC – Polskie Centrum Informacji Muzycznej


O konferencji:

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej konferencji poszerzonej o festiwal i kurs mistrzowski oscylujące wokół tematyki duetu fortepianowego. Przeznaczeniem wydarzenia jest podjęcie próby naukowego opisu funkcjonowania formacji kameralnej, dotąd nie indagowanej na szeroką skalę w pracach środowisk artystycznych. Mamy nadzieję oddziaływać w ten sposób na podniesienie poziomu edukacji muzycznej w tej dziedzinie oraz rozwój i promocję artystów muzyków – praktyków i teoretyków, zajmujących się literaturą duetu fortepianowego. Konferencja o tematyce konkretnej, jednej formacji kameralnej jest zjawiskiem unikatowym na skalę światową.

Konferencja dofinansowana z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu
"Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka"
Rodzaj projektu: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych.

Główni prelegenci:

 • prof. Gil Garburg – Silver&Garburg PianoDuo, Uniwersytet Muzyki i Sztuk Wykonawczych w Grazu (KEY NOTE)
 • prof. Avedis Kouyoumdjian – Uniwersytet Muzyki i Sztuk Wykonawczych w Wiedniu, Queen Elisabeth Music Chapel w Belgii
 • prof. Jerzy Marchwiński – Profesor Honorowy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska – Ravel Piano Duo, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Kierownik Katedry Kameralistyki
 • dr Oleh Kopeliuk i dr Ihor Sediuk – Uniwersytet Artystyczny im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie
 • dr Mirosława Sumlińska – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • mgr Anna Boczar – Chopin Piano Duo, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

O Festiwalu:

Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych odbywa się co 3 lata w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Potencjał oraz unikatowość tej imprezy kryje się w jej całkowitej dedykacji tej formacji kameralnej. Istnieje niewiele tego typu wydarzeń na świecie. Nasza impreza wypełnia znakomicie tę przestrzeń, oferując walory artystyczne, pedagogiczne i naukowe najwyższej rangi. Pomysł powstania Międzynarodowego Festiwalu Duetów Fortepianowych zrodził się z potrzeby i ambicji ciągłego rozwoju studentów i kadry w tej specjalizacji. Chęć ukazania szerszej publiczności wysokiej klasy studenckich duetów fortepianowych kształconych w Akademii Muzycznej w Gdańsku to również jedna z motywacji przyświecających organizatorom. Formuła Festiwalu zakłada zaproszenie w każdej edycji jednego mistrzowskiego duetu fortepianowego światowej klasy jako gościa specjalnego. Duet ten wykonuje recital inaugurujący lub wieńczący całe wydarzenie, a w trakcie Festiwalu udziela mistrzowskich lekcji studenckim duetom fortepianowym. Do tej pory gośćmi specjalnymi Festiwalu byli: Piano Duo Tal & Groethuysen, Silver-Garburg Piano Duo, a także Genova & Dimitrov Piano Duo. Poza prezentacją gości specjalnych zapraszane są również duety fortepianowe o uznanej marce artystycznej, będące najczęściej laureatami najbardziej prestiżowych konkursów dla tej formacji na świcie. Dotychczas gościliśmy duety fortepianowe z Izraela, Niemiec, Japonii, Korei Południowej, Chin, Rosji, Bułgarii, Ukrainy, Argentyny, Szwajcarii i Polski. Każdy Festiwal to wielodniowe wydarzenie wypełnione codziennymi podwójnymi koncertami o zróżnicowanym i bogatym programie. Kilkanaście recitali w każdej edycji, lekcje mistrzowskie dla studentów, przeglądy duetów fortepianowych z całego świata – jednym słowem prawdziwe święto pianistów grających razem.

Komitet organizacyjny i programowy:

 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Dyrektor Międzynarodowej Konferencji i Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku, Kierownik Katedry Kameralistyki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr hab. Monika Karwaszewska – główny koordynator konsultant merytoryczny części konferencyjnej wydarzenia, Kierownik Biura
  ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku a także Redaktor naczelna uczelnianego Wydawnictwa; wybór referatów do publikacji
 • dr Mirosława Sumlińska – Prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr Magdalena Ochlik-Jankowska – Prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr Dominika Glapiak-Piłasiewicz – pedagog Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr Ewa Sarwińska-Kowalczyk – pedagog Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

ORGANIZATOR:

Katedra Kameralistyki aMuz Chamber Music Forum (acmf.amuz.gda.pl/ipdf)
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Partnerzy:

Fazioli
Silesia Music Center

Patronat honorowy:

Ministra Edukacji i Nauki
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz (gdansk.pl)
JM Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza

patronat medialny:

TVP Kultura
TVP3 Gdańsk
Polskie Radio Chopin
Radio Gdańsk
Trojmiasto.pl
POLMIC – Polskie Centrum Informacji Muzycznej