en 中文

2020/2021

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW I i II stopnia1.
W związku z koniecznością weryfikacji pisemnych prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), dyplomanci mają obowiązek zamieszczenia swojej pracy dyplomowej w systemie, który znajduje się pod adresem: https://jsa.amuz.gda.pl 

Logowanie do JSA: 

  • https://jsa.amuz.gda.pl
  • jako sposób logowania należy wybrać konto Microsoft 
  • do logowania należy użyć swojego akademickiego e-maila w domenie @amuz.gda.pl oraz hasła do tego maila

Aby zweryfikować pracę, należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. 

W razie problemów, należy skontaktować się z administratorem systemu: m.kierzkowski@amuz.gda.pl 

 

Podczas wysyłania pracy należy wskazać tytuł pracy, przygotować pracę w jednym pliku w formacie pdf (inne formaty nie będą przyjmowane) oraz wybrać właściwe studia i promotora pracy. 

 

Praca, która zostanie pomyślnie zweryfikowana i zaakceptowana przez promotora zostanie oznaczona specjalnym znakiem wodnym z unikatowym identyfikatorem badania. Pracę w ten sposób oznaczoną (zawierającą znak wodny) należy przesłać do Biura Działu Nauczania. Do BDN należy wraz z pracą przysłać (skan) odrębne odręcznie wypełnione i podpisane przez dyplomanta oświadczenie autora pracy dyplomowej (plik do pobrania w sekcji "Praca dyplomowa krok-po-kroku").

 

WAŻNE 

Przysłanie pliku z pracą dyplomową do Biura Działu Nauczania nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do obrony (o tym decyduje promotor, przysyłając raport z badania antyplagiatowego). 

O terminie egzaminu dyplomowego student będzie informowany przez Biuro Działu Nauczania za pośrednictwem poczty mailowej. 

 

2.

Terminem złożenia pisemnych prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 jest: 14 czerwca 2021 (Zarządzenie Rektora 43/2021).

3.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów wymaganych planem studiów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby ECTS, a także rozliczenie się z wszystkimi jednostkami Akademii (zrealizowanie karty obiegowej).

4.
Na jeden dzień przed obroną należy uregulować wszelkie zaległości wobec Akademika, Biblioteki, Studia Nagrań, Kwestury i Działu Administracyjno-Gospodarczego (po kartę obiegową należy zgłosić się do właściwego Biura Działu Nauczania lub pobrać poniżej w sekcji "Praca dyplomowa krok-po-kroku").

Zaległości wobec ww. jednostek uniemożliwią przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

5.
W związku z nowym wzorem dyplomu ukończenia studiów
, osoby broniące się po 31 maja br. nie składają fotografii.

6.
Opłata za dyplom:

a) studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:

  • opłata za dyplom – 60,00 zł,
  • dyplom w języku angielskim [na wniosek absolwenta] – 40,00 zł

b) studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:
dyplom, suplement i ich dwa odpisy, w tym ich odpis w języku angielskim złożony na wniosek absolwenta do dnia obrony egzaminu dyplomowego – bezpłatnie


Ewentualną opłatę należy dokonać na rachunek Akademii wskazany na stronie: https://amuz.gda.pl/akademia/kontakt,201

Potwierdzenie przelewu należy przysłać na mail właściwego Biura Działu Nauczania najpóźniej na jeden dzień przed obroną.
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, numer indeksu, opłata za dyplom.

Płatności gotówką Uczelnia nie przyjmuje.

7.
Do dnia obrony należy przedstawić legitymację studencką celem jej unieważnienia (dotyczy studentów studiów II stopnia).

8. 
Na wniosek absolwenta możliwe jest wystawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego – ważne 30 dni, tj. do chwili wystawienia dyplomu.


ZOBACZ KONIECZNIE


DO POBRANIA


PRACA DYPLOMOWA krok-po-kroku


Kierunek "Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej"


Kierunek "Jazz i muzyka estradowa"


aktualizacja: 25.06.2021