en

2019-2020 TERMINARZ RECITALI, EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH, SKŁADY KOMISJI (.xlsx)

 

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

1.
W terminie do 30 czerwca 2020 roku do Biura Działu Nauczania Wydziału Wokalno-Aktorskiego (k.gorzynski@amuz.gda.pl) należy przysłać plik PDF z pracą dyplomową.
Praca dyplomowa musi być opatrzona znakiem wodnym nadanym przez Jednolity System Antyplagiatowy.

2.
Wraz z plikiem, o którym mowa w punkcie 1, do Biura Działu Nauczania Wydziału Wokalno-Aktorskiego (k.gorzynski@amuz.gda.pl) należy przysłać plik PDF z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem autora pracy dyplomowej.

3.

W ciągu 7 dni od wyznaczenia terminu obrony egzaminu dyplomowego do Biura Działu Nauczania Wydziału Wokalno-Aktorskiego należy dostarczyć 4 zdjęcia (a w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim – 5 zdjęć) o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm.

Zdjęcia można dostarczyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty (w tym celu prosimy o kontakt mailowy: k.gorzynski@amuz.gda.pl) lub przysłać za pośrednictwem Poczty tradycyjnej / kuriera przesyłką rejestrowaną.

4. 

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Studenci Akademii, którzy zostali przyjęci na studia przed dniem 1 października 2018 roku, jak również studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty w następującej wysokości:

1. 60 złotych – opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami,
2. 40 złotych – opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

Opłaty, o których mowa, należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

Dowód opłaty za dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu 7 dni od wyznaczenia terminu obrony.

Dowód wpłaty należy dostarczyć za pośrednictwem skrzynki mailowej (k.gorzynski@amuz.gda.pl).


5.

W przypadku chęci otrzymania dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim, należy dostarczyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim oraz dowód opłaty za odpis ww. dyplomu.

6.

Na wniosek absolwenta możliwe jest wystawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego – ważne 30 dni, tj. do chwili wystawienia dyplomu.

 

WAŻNE

Przysłanie pliku z pracą dyplomową do Biura Działu Nauczania nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do obrony (o tym decyduje promotor przysyłając raport z badania antyplagiatowego).

O terminie egzaminu dyplomowego student jest informowany przez Biuro Działu Nauczania za pośrednictwem poczty mailowej założonej w domenie amuz.gda.pl.


UWAGA!
Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować wszelkie zaległości wobec Domu Studenckiego, Biblioteki Głównej, Studia Nagrań, Kwestury, Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz Studium Pedagogicznego (karta obiegowa będzie sporządzona w formie elektronicznej, bez udziału studenta). Wszelkie zaległości wobec ww. jednostek uniemożliwią przystąpienie do egzaminu dyplomowego.


ZOBACZ KONIECZNIE

PRACA DYPLOMOWA krok-po-kroku


PROCEDURA DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 ROKU

 

Zobacz:

 

Terminy Dyplomów licencjackich i magisterskich zostaną ustalone przez Kierowników Katedr po uzyskaniu szczegółowych informacji od Dyplomantów.

 

LISTA TEMATÓW DO OPRACOWANIA USTNEJ PREZENTACJI NA EGZAMIN DYPLOMOWY – ŚPIEW SOLOWY (PDF)

LISTA TEMATÓW DO OPRACOWANIA USTNEJ PREZENTACJI NA EGZAMIN DYPLOMOWY – MUSICAL (PDF)

 

aktualizacja: 12.06.2020