en 中文

2020/2021

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW I i II stopnia

 

Termin złożenia pisemnych prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 upływa 14 czerwca br. (Zarządzenie Rektora 43/2021) [dotyczy studentów studiów II stopnia].

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów zgodnych z planem studiów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby ECTS.

Należy uregulować wszelkie zaległości wobec Domu Studenckiego, Biblioteki, Studia Nagrań, Kwestury i Działu Administracyjno-Gospodarczego najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą obrony (po kartę obiegową należy zgłosić się do właściwego Biura Działu Nauczania lub pobrać poniżej w sekcji "Praca dyplomowa krok-po-kroku").

 

W związku z nowym wzorem dyplomu ukończenia studiów – osoby przystępujące do obrony po 31 maja br. nie składają fotografii.

 

Opłaty

 • studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:
  - opłata za dyplom – 60,00 zł
  - dyplom w języku angielskim [na wniosek absolwenta] – 40,00 zł

  Opłatę należy dokonać na rachunek Akademii wskazany na stronie: https://amuz.gda.pl/akademia/kontakt,201

  Potwierdzenie przelewu proszę przysłać na adres e-mail właściwego Biura Działu Nauczania najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą obrony. Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, numer indeksu, opłata za dyplom

  Uczelnia nie przyjmuje płatności gotówkowej.
 • studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

  dyplom, suplement i ich dwa odpisy (w tym ich odpis w języku angielskim złożony na wniosek absolwenta do dnia obrony egzaminu dyplomowego) – bezpłatnie

  Do dnia obrony należy przedstawić legitymację studencką celem jej unieważnienia [dotyczy studentów studiów II stopnia].

  Na wniosek absolwenta możliwe jest wystawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego – ważne 30 dni, tj. do chwili wystawienia dyplomu.

 

Informacja na temat przesyłania prac do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Dyplomanci mają obowiązek zamieszczenia swojej pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), który znajduje się pod adresem: https://jsa.amuz.gda.pl 

 

Logowanie do JSA: 

 • https://jsa.amuz.gda.pl
 • jako sposób logowania należy wybrać konto Microsoft 
 • do logowania należy użyć swojego akademickiego e-maila w domenie @amuz.gda.pl oraz hasła do tego maila

Aby zweryfikować pracę, należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. 

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z administratorem systemu: m.kierzkowski@amuz.gda.pl 

 

Podczas wysyłania pracy należy wskazać tytuł pracy, przygotować pracę w jednym pliku w formacie pdf (inne formaty nie będą przyjmowane) oraz wybrać właściwe studia i promotora pracy. 

 

Praca, która zostanie pomyślnie zweryfikowana i zaakceptowana przez promotora zostanie oznaczona specjalnym znakiem wodnym z unikatowym identyfikatorem badania. Tak przygotowaną pracę wraz z odręcznie wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym oświadczeniem autora pracy dyplomowej (plik PDF do pobrania w sekcji "Praca dyplomowa krok-po-kroku") należy przesłać do Biura Działu Nauczania.

 

WAŻNE!

Przysłanie pliku zpracą dyplomową do Biura Działu Nauczania nie jest równoznaczne zdopuszczeniem do obrony – o tym decyduje promotor, przysyłając raport zbadania antyplagiatowego.

Terminy egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich zostaną ustalone przez Kierowników Katedr po uzyskaniu szczegółowych informacji od Dyplomantów.


ZOBACZ KONIECZNIE

PRACA DYPLOMOWA krok-po-kroku

PLIKI DO POBRANIA dla pedagogów


SPOSÓB PRZEPROWADZANIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021 ROKU

 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z COVID-19, zmieniającymi się warunkami prowadzenia działalności dydaktycznej, a przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo Pedagogów i Studentów Akademii, wszystkie Dyplomy (licencjackie oraz magisterskie) w semestrze letnim 2020/2021 na Wydziale II mogą być przeprowadzane według podanych niżej wariantów.

Odpowiedni wariant (sposób przeprowadzenia licencjackiego i magisterskiego recitalu dyplomowego oraz obrony) wskazuje Dyplomant w porozumieniu z Pedagogiem prowadzącym i Pianistą-akompaniatorem, zgłaszając swój wybór Kierownikowi Katedry.

 

Egzaminy dyplomowe na studiach I stopnia (recital dyplomowy i egzamin ustny) oraz na studiach II stopnia (II recital dyplomowy i pisemna praca dyplomowa* wraz z jej obroną) należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 roku. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, jeżeli Pedagog prowadzący złoży mailowe oświadczenie w tej sprawie, skierowane do właściwego Kierownika Katedry do dnia 14 maja 2021 r. Należy wówczas przygotować i wysłać do Kierownika Katedry we wskazanym przez niego terminie nagranie całości programu bez cięć pomiędzy utworami (w przypadku II Recitali dyplomowych nagranie może składać się z 2 części). Termin ten powinien uwzględniać czas na zapoznanie się z nagraniem komisji egzaminacyjnej przed upłynięciem terminu wskazanego do złożenia egzaminu dyplomowego. Ustawienie wykonawcy względem kamery powinno umożliwić pokazanie całej sylwetki grającego wraz z jego aparatem gry oraz dać możliwość stwierdzenia wykonania programu z pamięci (w przypadku specjalizacji, w których jest to wymagane).

 

*Wg Zarządzenia Rektora 43/2021 zweryfikowaną w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i zaakceptowaną przez promotora pisemną pracę dyplomową należy złożyć we właściwym Biurze Działu Nauczania do dnia 14 czerwca 2021 roku.

 

 

Terminy Dyplomów licencjackich i magisterskich zostaną ustalone przez Kierowników Katedr po uzyskaniu szczegółowych informacji od Dyplomantów.

Zobacz koniecznie

 • Wymogi techniczne nagrań licencjackich i magisterskich programów dyplomowych (wkrótce)aktualizacja: 25.06.2021