en 中文

2020/2021

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW I i II stopnia

 

1.
W terminie do 14 czerwca 2021 roku do Biura Działu Nauczania Wydziału I (k.lapinska@amuz.gda.pl) należy przysłać plik PDF z pracą dyplomową oraz kompozycją dyplomową wraz z symulacją/nagraniem utworu dyplomowego, w przypadku specjalności kompozycja.
Praca dyplomowa musi być opatrzona znakiem wodnym nadanym przez Jednolity System Antyplagiatowy. Do Biura Działu Nauczania Wydziału I należy wraz z pracą przysłać (skan) odrębne odręcznie wypełnione i podpisane przez dyplomanta oświadczenie autora pracy dyplomowej (plik do pobrania w sekcji "Praca dyplomowa krok-po-kroku").

2.
Wraz z plikiem, o którym mowa w punkcie 1, do Biura Działu Nauczania Wydziału I (k.lapinska@amuz.gda.pl) należy przysłać plik PDF z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem autora pracy dyplomowej. Oświadczenie zostało przesłane do Państwa mailowo. Wzór oświadczenia autora pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia 43/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

3.
UWAGA – dotyczy osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej!

W ciągu 7 dni od wyznaczenia terminu obrony należy dostarczyć dowód opłaty za dyplom ukończenia studiów. Potwierdzenie należy dostarczyć najpóźniej 1 dzień przed obroną.

Wysokości opłat:

  • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem oraz po dwa odpisy dyplomu i suplementu sporządzone w języku polskim – 60 zł
  • za dodatkowy odpis dyplomu i/lub jeden odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski – 40 zł

Opłatę należy dokonać na rachunek Akademii wskazany poniżej: 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 

 

KONTO BANKOWE: 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 
Gdańsk, ul. 3 Maja 3 
IBAN (waluta polska): PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 
IBAN (waluta zagraniczna): PL32 1090 1098 0000 0001 1386 9821 
KOD SWIFT: WBKPPLPPXXX 

 

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, numer indeksu, opłata za dyplom, Wydział I


Dowód wpłaty należy dostarczyć za pośrednictwem skrzynki mailowej (k.lapinska@amuz.gda.pl).

 

4.

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 (dyplom, suplement i ich 2 odpisy, w tym ich odpis w języku angielskim [na wniosek absolwenta złożony do dnia obrony egzaminu dyplomowego] – bezpłatnie). 

5.
W przypadku chęci otrzymania dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim, należy dostarczyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim oraz, w przypadku studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej, dowód opłaty za odpis ww. dyplomu.

6.
Na wniosek absolwenta możliwe jest wystawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego – ważne 30 dni, tj. do chwili wystawienia dyplomu.

 

7.

Do dnia obrony należy przedstawić legitymację celem jej unieważnienia (dotycz to studiów II stopnia).

WAŻNE

Przysłanie pliku z pracą dyplomową do Biura Nauczania nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do obrony (o tym decyduje promotor przysyłając raport z badania antyplagiatowego).

O terminie egzaminu dyplomowego student jest informowany przez Biuro Nauczania za pośrednictwem poczty mailowej.

 

UWAGA!

Przed obroną proszę rozliczyć się z Domem Studenckim, Biblioteką, Studiem Nagrań, Kwesturą i Działem Administracyjno-Gospodarczym, popierając wpisy na karcie obiegowej (plik do pobrania w sekcji "Praca dyplomowa krok-po-kroku").

 

W celu rozliczenia z jednostkami Akademii, należy najpierw skontaktować się mailowo, by ustalić termin wizyty:

 

KARTA OBIEGOWA MUSI ZOSTAĆ DOSTARCZONA DO BIURA DZIAŁU NAUCZANIA WYDZIAŁU I NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED OBRONĄ.

 

W przypadku braku rozliczenia z ww. jednostkami student może nie zostać dopuszczony do obrony.


ZOBACZ KONIECZNIE


PRACA DYPLOMOWA krok-po-kroku


aktualizacja: 25.06.2021