Kompetencje Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku określone są treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z treścią tego przepisu, do zadań Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku należy:

  1. opiniowanie projektu strategii Uczelni,
  2. opiniowanie projektu statutu,
  3. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni,
  4. monitorowanie zarządzania Uczelnią,
  5. wskazywanie kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez Senat,
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,
  7. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

Art. 18 w ust. 2 dodatkowo precyzuje, iż w ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:

  1. opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
  2. zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  3. zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Dodatkowo w ustawie wprowadzającej doprecyzowane jest, iż w okresie od powołania pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańskudo dnia wejścia w życie Statutu, Rada Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańskurealizuje wyłącznie zadania wskazanie w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 (opiniowanie projektu Statutu, wskazywanie kandydatów na Rektora) oraz 22 ust. 2 (uchwalenie regulaminu funkcjonowania Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku).