Zarządzenie nr 143/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 142/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz Wydziałowych Zespołów zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 141/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ubiegania się nauczyciela akademickiego o finansowanie kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 140/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia nowego ostatecznego terminu przeprowadzenia I recitalu dyplomowego na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 139/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 138/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o przynależności do Katedry

Zarządzenie nr 137/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 135/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 134/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania dr Magdaleny Ochlik-Jankowskiej na Prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 133/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów spoza wspólnoty Uczelni na członków Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2025

Zarządzenie nr 132/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. opracowania procedury usprawniającej funkcjonowanie Działu Nauczania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 131/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 130/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 129/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania nowych programów studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 128/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 127/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 126/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Akademii Muzycznej

Zarządzenie nr 125/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 124/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów spoza wspólnoty Uczelni na członków Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2025

Zarządzenie nr 123/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 31 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 121/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do opracowania kryteriów wyboru instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 120/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wymiaru godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 118/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 117/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2025

Zarządzenie nr 116/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu na sprawozdanie przez nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zrealizowanych zajęć dydaktycznych w systemie Akademus

Zarządzenie nr 115/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 114/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 października 2020 r. o zmianie zarządzenia nr 32/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 113/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 92/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 112/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w okresie od dnia 17 października 2020 roku do dnia 25 października 2020 roku trybu zdalnego zajęć (z wykorzystaniem technologii informatycznej) w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 111/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustalenia trybu pracy pracowników obsługi, administracji, Studia Nagrań i Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania Akademii oraz zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem SARS-Cov 2

Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu zaliczenia zajęć objętych wpisem warunkowym

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie odwołania Kierownika Studium Języków Obcych oraz powołania Pełniącej Obowiązki Kierownika Studium Języków Obcych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 108/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Podyplomowych Studiów Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 107/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie odwołania dr hab. Moniki Karwaszewskiej ze składu Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 106/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru umów o warunkach odpłatności za studia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu odbywania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz zasad korzystania z MS Office 365 oraz platformy ZOOM w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”

Zarządzenie nr 103/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu parkingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 102/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 101/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zaleceń dla członków społeczności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (aMuz) w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2”

Zarządzenie nr 100/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury zawierania umów, gromadzenia dokumentacji oraz pobierania opłat związanych ze studiowaniem w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obywateli Chińskiej Republiki Ludowej”

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 98/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia procedury informacyjnej mającej na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem COVID-19

Zarządzenie nr 97/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania procedury i dokumentacji sanitarno-epidemiologicznej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 96/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 94/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 93/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu

Zarządzenie nr 92/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 91/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przekształcenia Katedry Pedagogiki Muzyki w Katedrę Edukacji Muzycznej

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia komunikatu Kanclerza Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 września 2020 roku

Zarządzenie nr 88/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 87/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z zagranicą w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 85/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia osób uczestniczących z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w kadencji 2020-2024

Zarządzenie nr 84/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 83/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 82/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie odwołania Kierownika Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 81/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 80/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 79/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 77/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 76/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 74/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 73/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 72/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 70/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 68/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 67/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 66/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana i Prodziekanów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana i Prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 64/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana i Prodziekanów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana i Prodziekana Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 62/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. studenckich i promocji aMuz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 60/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. organizacji i nauki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 59/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 58/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2020 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 57/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie stawek honorariów wydawniczych obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 56/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania w dniach 7-11 września 2020 roku egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. przedłużające obowiązywanie Zarządzenia nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru ogłoszenia konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla członków Komisji Rekrutacyjnych dla kandydatów na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez pracowników i studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu parkingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Procedury odmrażania Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania w terminie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 3 lipca 2020 roku egzaminów dyplomowych w trybie tradycyjnym w siedzibie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnej pracy nauczycieli akademickich (pianistów-akompaniatorów) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przygotowujących się w terminie 18 czerwca 2020 r.-3 lipca 2020 r. do egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków umożliwienia kandydatom na studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dokonania w dniach 25-26 czerwca 2020 w siedzibie Akademii nagrania programu egzaminacyjnego na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia w trybie online drugiej tury wyborów Rektora oraz wyboru członków Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia wyborów członków Kolegium Elektorów oraz Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu sklepu internetowego Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania w dniach 1-5 czerwca 2020 r. przez uczestników rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w celu nagrania materiału niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku oraz uczestników studiów doktoranckich planujących przystąpienie do egzaminów końcowego do dnia 4 lipca 2020 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków przeprowadzania indywidualnych zajęć dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku oraz dla uczestników studiów doktoranckich planujących przystąpienie do egzaminów końcowych do dnia 4 lipca 2020 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nowego terminu i trybu składania prac dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków indywidualnego korzystania przez studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku planujących ukończenie studiów do dnia 4 lipca 2020 roku z pomieszczeń i infrastruktury Akademii w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania przez Akademię Muzyczną Stanisława Moniuszki w Gdańsku kosztów za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w okresie ograniczenia działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku spowodowanego sytuacją epidemiologiczną w kraju

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w systemie na odległość w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie odwołania wszelkich wydarzeń, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, artystycznym i naukowym w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2020 roku

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia wszelkich wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki do krajów azjatyckich i do Włoch oraz zawieszenia przyjazdów z tych państw do odwołania

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu do opracowania dokumentacji związanej z powołaniem Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zakładowego Planu Kont Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lutego 2020 r.

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania dokumentacji związanej z powołaniem Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przetrzymanie książek udostępnianych przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku procedury postępowania w związku z występującymi na terenie kraju przypadkami zachorowań spowodowanymi koronawirusem 2019-nCoV

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu rejestracji oraz działania organizacji uczelnianych studentów i organizacji uczelnianych doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów (wyjazdy na praktyki) w ramach programu ERASMUS+