Zarządzenie nr 39/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia aneksów do Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie przekształcenia Zakładu Kształcenia Słuchu w Zakład Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej

Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Wyborczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 35/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania powypadkowego

Zarządzenie nr 34/2015 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 33/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej w Gdańsku dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

Zarządzenie nr 32/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2015 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Zarządzenie nr 31/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych

Zarządzenie nr 30/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 29/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Historii Muzyki

Zarządzenie nr 28/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek godzin ponadwymiarowych realizowanych na studiach niestacjonarnych I, II oraz III stopnia

Zarządzenie nr 27/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 26/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 25/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 23/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania Kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania Kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr  21/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Kształcenia Słuchu

Zarządzenie nr  20/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Kształcenia Słuchu

Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie  wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane ze studiowaniem na dodatkowej specjalności  w ramach danego kierunku studiów

Zarządzenie nr 15/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie  nr 13/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie  nr 12/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia w dniach od 27 kwietnia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku okresowej oceny nauczycieli akademickich

Zarządzenie  nr 11/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2015 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, podlegającej wybrakowaniu

Zarządzenie  nr 9/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmian  do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zarządzenie nr 8/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27.06.2006 r.

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie dostępu do fortepianów znajdujących się w Sali Koncertowej w budynku żółtym

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 5/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zmieniające zarządzenie nr 19/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zmieniające zarządzenie nr 2/2014 z dnia 05.02.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zmieniające zarządzenie nr 3/2014 z dnia 05.02.2012 r. w sprawie upoważnień do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, składania oświadczeń woli (podpisywania umów) oraz powoływania komisji przetargowych (negocjacyjnych) dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie nr 1/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2015 roku o zmianie zarządzenia nr 13/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku