Uchwała nr 223/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgrowi Maciejowi Adamowi Ziemskiemu

Uchwała nr 222/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anety Marii Majdy

Uchwała nr 221/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Anecie Marii Majdzie

Uchwała nr 220/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgr Joannę Filus-Olenkiewicz

Uchwała nr 219/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Tomaszowi Sowińskiemu

Uchwała nr 218/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof. dr. Włodzimierzowi Nahornemu

Uchwała nr 217/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu

Uchwała nr 216/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 215/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu 

Uchwała nr 214/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 213/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Tomaszowi Rafalskiemu

Uchwała nr 212/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 211/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 210/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wprowadzeniu zmian w składzie Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 209/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 208/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 207/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 206/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w postępowaniu doktorskim mgrowi Igorowi Torbickiemu

Uchwała nr 205/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Andrzejowi Tomaszowi Mikulskiemu

Uchwała nr 204/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Głowackiej nt. „Geneza powstania i rozwój chóru klarnetowego jako aparatu wykonawczego dla zróżnicowanych form muzycznych w oparciu o wybrane kompozycje” pod kierunkiem promotora dra hab. Andrzeja Wojciechowskiego

Uchwała nr 203/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke

Uchwała nr 202/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr. Maciejowi Adamowi Ziemskiemu

Uchwała nr 201/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 200/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Ewy Rytel

Uchwała nr 199/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Beaty Oryl

Uchwała nr 198/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Aleny Budziňákovej-Palus

Uchwała nr 197/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Anny Markiewicz

Uchwała nr 196/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Pana mgra Bartosza Życzyńskiego

Uchwała nr 195/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu okresowej oceny pracowników aMuz niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 194/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 193/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Procedury dotyczącej czynności w przewodach doktorskich oraz w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej

Uchwała nr 192/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań i planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na 2023 rok

Uchwała nr 191/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 190/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 189/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku instrumentalistyka na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 188/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 roku

Uchwała nr 187/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zwrócenia się do Rady Doskonałości Naukowej o wyznaczenie innych recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke

Uchwała nr 186/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Ke Ma

Uchwała nr 185/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Bartoszowi Skłodowskiemu

Uchwała nr 184/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Han Ying

Uchwała nr 183/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Jingxing Tan

Uchwała nr 182/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Pana mgra Liang Yu

Uchwała nr 181/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa, specjalności kompozycja i aranżacja, na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 180/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Magdalenie Milczarskiej

Uchwała nr 179/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 178/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 177/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 176/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 175/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 174/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 173/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu podziału i wydatkowania subwencji w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 172/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 171/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu

Uchwała nr 170/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Katedry Skrzypiec i Altówki

Uchwała nr 169/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Katedry Instrumentów Smyczkowych

Uchwała nr 168/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 167/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie utworzenia nowych specjalizacji na kierunku instrumentalistyka, w specjalności gra na instrumencie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 166/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 165/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 164/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2022 roku

Uchwała nr 163/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Ireneuszowi Sylwestrowi Wojtczakowi

Uchwała nr 162/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Olhy Plyskiej-Pasichnyk

Uchwała nr 161/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rozpoznania wniosku o dokonanie zmian w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Długołęckiej

Uchwała nr 160/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Macieja Adama Ziemskiego

Uchwała nr 159/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne mgra Macieja Adama Ziemskiego

Uchwała nr 158/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Marka Rogalskiego

Uchwała nr 157/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgra Maksyma Marcina Zajączkiewicza

Uchwała nr 156/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Liudmily Sivaronavej

Uchwała nr 155/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rozpoznania wniosku o dokonanie zmian w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Kamila Szafrana

Uchwała nr 154/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Skłodowskiego

Uchwała nr 153/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anety Marii Majdy

Uchwała nr 152/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ke Ma

Uchwała nr 151/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rozpoznania wniosku o dokonanie zmian w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ying Han

Uchwała nr 150/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Marii Głowackiej

Uchwała nr 149/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 148/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 147/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 146/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 145/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Siqi Wu

Uchwała nr 144/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Rytel

Uchwała nr 143/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Ewy Rytel

Uchwała nr 142/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Ewy Rytel

Uchwała nr 141/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Rytel

Uchwała nr 140/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Beaty Oryl

Uchwała nr 139/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Beaty Oryl

Uchwała nr 138/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Beaty Oryl

Uchwała nr 137/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Beaty Oryl

Uchwała nr 136/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Andrzeja Tomasza Mikulskiego

Uchwała nr 135/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Anny Markiewicz

Uchwała nr 134/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Anny Markiewicz

Uchwała nr 133/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Anny Markiewicz

Uchwała nr 132/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Anny Markiewicz

Uchwała nr 131/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamili Krystyny Grott-Tomaszewskiej

Uchwała nr 130/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleny Budziňákovej-Palus

Uchwała nr 129/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Aleny Budziňákovej-Palus

Uchwała nr 128/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów na kierunku instrumentalistyka na II stopniu na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 127/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów na kierunku instrumentalistyka na I stopniu na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Uchwała nr 126/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Klaudii Borkowskiej

Uchwała nr 125/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Rafałowi Markowi Wiśniewskiemu

Uchwała nr 124/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Patrykowi Dominikowi Purzyckiemu

Uchwała nr 123/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Magdalenie Garbeckiej

Uchwała nr 122/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Marii Trzpis

Uchwała nr 121/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Kindze Szefka

Uchwała nr 120/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Alicji Sobstyl

Uchwała nr 119/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Malinie Midera

Uchwała nr 118/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Dominice Massloch

Uchwała nr 117/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Agacie Martence

Uchwała nr 116/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Sylwii Lewickiej

Uchwała nr 115/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Magdalenie Kuraś

Uchwała nr 114/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Karolinie Krzyżanowskiej

Uchwała nr 113/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Krzysztofowi Hadrychowi

Uchwała nr 112/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Emilii Kwaśniewskiej

Uchwała nr 111/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Bartosza Skłodowskiego

Uchwała nr 110/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke

Uchwała nr 109/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez Panią Roksolyanę Zakopets-Semkiv

Uchwała nr 108/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Weronice Stawskiej

Uchwała nr 107/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Kamilowi Frątczakowi

Uchwała nr 106/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Agnieszce Karpińskiej

Uchwała nr 105/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Zhu Jin

Uchwała nr 104/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Łukaszowi Dariuszowi Osińskiemu

Uchwała nr 103/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Jakubowi Grzelachowskiemu

Uchwała nr 102/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Mateuszowi Florkowi

Uchwała nr 101/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Weronice Miriam Duchniewicz

Uchwała nr 100/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Katarzynie Borkowskiej-Kiss

Uchwała nr 99/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Marii Leszczełowskiej

Uchwała nr 98/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Annie Nowak

Uchwała nr 97/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Annie Biniek

Uchwała nr 96/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Bartoszowi Wasilukowi

Uchwała nr 95/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Gabrieli Kleban

Uchwała nr 94/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Kornelii Huk

Uchwała nr 93/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Paulinie Kusior

Uchwała nr 92/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów habilitacyjnych w postępowaniach habilitacyjnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 91/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów doktorskich w przewodach i postępowaniach doktorskich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 90/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów podyplomowych na specjalności Kompozycja na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 89/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Dyrygentura Symfoniczno-Operowa na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 88/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia na wszystkich specjalnościach na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 87/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia na wszystkich specjalnościach na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 86/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia na wszystkich specjalnościach na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 85/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na wszystkich specjalnościach na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 84/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalności gra na instrumencie w specjalizacji instrumenty historyczne (fagot historyczny) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 83/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na specjalności gra na instrumencie w specjalizacji instrumenty historyczne (flet historyczny, skrzypce historyczne) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 82/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Informatora studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 81/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu okresowej oceny pracowników aMuz niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 80/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia staży artystycznych w zakresie kompozycji na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 79/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu staży artystycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 78/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie umorzenia postępowania doktorskiego Pani mgr Martyny Gorajek

Uchwała nr 77/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgr Urszulę Świerczyńską

Uchwała nr 76/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Liudmily Sivaronavej

Uchwała nr 75/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Daniela Jakuba Ziomko

Uchwała nr 74/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Maksyma Marcina Zajączkiewicza

Uchwała nr 73/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Sun XueEr

Uchwała nr 72/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Guo Xiaowei

Uchwała nr 71/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Nengyi Chen

Uchwała nr 70/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Kai Potrzebskiej

Uchwała nr 69/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Alejandriny Vazquez Ramirez

Uchwała nr 68/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Ewy Rytel

Uchwała nr 67/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgra Andrzeja Tomasza Mikulskiego

Uchwała nr 66/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dominika Licaka

Uchwała nr 65/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Janusza Stanisława Lewandowskiego

Uchwała nr 64/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Wojciecha Kwiatka

Uchwała nr 63/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Lecha Krzysicy

Uchwała nr 62/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ma Ke

Uchwała nr 61/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jutkiewicz

Uchwała nr 60/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Marii Głowackiej

Uchwała nr 59/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Marii Cieślak

Uchwała nr 58/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

Uchwała nr 57/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 56/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w tytule i treści Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej

Uchwała nr 55/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 54/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 30/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie czasowego wstrzymania obowiązywania zarządzenia nr 101/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2020 roku

Uchwała nr 53/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 29/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie czasowego zniesienia obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 52/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu drowi Tomaszowi Sowińskiemu

Uchwała nr 51/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu drowi Ireneuszowi Sylwestrowi Wojtczakowi

Uchwała nr 50/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Mai Białas-Drzewieckiej

Uchwała nr 49/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Idze Apollo-Jabłońskiej

Uchwała nr 48/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wilk

Uchwała nr 47/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Jędrzejowi Kacprzykowi

Uchwała nr 46/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgra Chengxiang Zhang

Uchwała nr 45/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu dr. Sławomirowi Grzegorzowi Jaskułke

Uchwała nr 44/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2022 roku

Uchwała nr 43/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr 216/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku dotyczącej powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgra Igora Torbickiego

Uchwała nr 42/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Senatu nr 215/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku dotyczącej wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Igora Torbickiego

Uchwała nr 41/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Mai Białas-Drzewieckiej

Uchwała nr 40/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Mai Białas-Drzewieckiej

Uchwała nr 39/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Mai Białas-Drzewieckiej

Uchwała nr 38/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Igi Apollo-Jabłońskiej

Uchwała nr 37/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Ewy Rytel

Uchwała nr 36/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Annie Sikorze

Uchwała nr 35/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Ignacemu Wiśniewskiemu

Uchwała nr 34/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Mikołajowi Sikale

Uchwała nr 33/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgrowi Sylwestrowi Targoszowi-Szalonkowi

Uchwała nr 32/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sposobie postępowania w sprawach podobnych do przedstawionych w treści uchwały nr 21/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 roku

Uchwała nr 31/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o warunkach wyemitowania koncertu „Żywioły” przygotowanego przez Katedrę Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 30/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 29/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 28/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr hab. Marcinowi Tomczakowi nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Uchwała nr 27/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 26/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2021

Uchwała nr 25/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 18/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zniesienia czasowego zakazu zawierania umów najmu sal i powierzchni znajdujących się na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 24/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 16/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zniesienia zakazu odwiedzin gości zewnętrznych w Domach Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 23/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 12/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zniesienia limitów w zakresie ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 22/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą

Uchwała nr 21/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wyemitowania koncertu „Żywioły” przygotowanego przez Katedrę Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz sposobu postępowania w podobnych sprawach

Uchwała nr 20/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji powołanej do wyrażenia opinii o zasadności wyemitowania koncertu „Żywioły” przygotowanego przez Katedrę Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 18/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wprowadzeniu zmian w składzie Rady Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 17/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 16/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestiach powierzonych Senatowi Akademii na mocy uchwały nr 12/2021 Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 15/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku umowy z operatorem restauracji hotelowej o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych kwoty 250.000 Euro

Uchwała nr 14/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji oceniającej nauczycieli akademickich pełniących funkcję Przewodniczącego i członków Komisji oceniającej, a także pełniących funkcję Prorektora i Dziekana w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Senackiej komisji ds. działalności artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 10/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 9/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 7/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie ograniczenia ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 17 lutego 2022 roku do odwołania

Uchwała nr 8/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 6/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 7/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 5/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie ograniczenia ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 17 stycznia 2022 roku do odwołania

Uchwała nr 6/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 2/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu stosowania procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 5/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 1/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 17 stycznia 2022 roku do odwołania

Uchwała nr 4/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 105/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie ograniczenia ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 15 grudnia 2021 roku do odwołania

Uchwała nr 3/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dr. Krzysztofowi Marii Komendarkowi-Tymendorfowi

Uchwała nr 1/2022 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne dr Gabrieli Karin Konkol