en

Uchwała nr 32/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Karolinie Nowotczyńskiej

Uchwała nr 31/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Hao Zhang

Uchwała nr 30/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Monice Świostek

Uchwała nr 29/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Dorocie Jabłońskiej-Mazurek

Uchwała nr 28/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Cieślak

Uchwała nr 27/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Cieślak

Uchwała nr 26/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. Waldemarowi Wojtalowi nagrody Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za całokształt dorobku

Uchwała nr 25/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 24/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 23/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 22/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2020

Uchwała nr 21/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w treści Regulaminu Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 20/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 22/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 20 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 19/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 21/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie zaliczenia przedmiotu śpiew solowy na III semestrze studiów magisterskich na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 18/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 20/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez nauczycieli akademickich z infrastruktury oraz budynków Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 17/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 15/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr 16/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 13/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie egzaminu dyplomowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim, na kierunki wokalistyka, specjalność śpiew solowy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 15/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 11/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków rodziny dyplomanta – studenta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 10/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków społeczności akademickiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej m. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 10/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 9/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 5/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ograniczenia działalności Wydziału Wokalno-Aktorskiego (na kierunku wokalistyka w specjalności śpiew solowy) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 7 lutego 2021 roku

Uchwała nr 8/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2025

Uchwała nr 7/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 6/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 5/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu studiów podyplomowych na kierunku instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 4/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian we wzorze świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 3/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 2/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu stosowania procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 1/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 140/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia nowego ostatecznego terminu przeprowadzenia I recitalu dyplomowego na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021