Uchwała nr 220/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Yun Yang

Uchwała nr 219/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr. Pawłowi Huliszowi

Uchwała nr 218/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Mikołaja Sikały

Uchwała nr 217/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Mikołaja Sikały

Uchwała nr 216/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgra Igora Torbickiego

Uchwała nr 215/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Igora Torbickiego

Uchwała nr 214/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Jędrzeja Kacprzyka

Uchwała nr 213/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jędrzeja Kacprzyka

Uchwała nr 212/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Jingxing Tan

Uchwała nr 211/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Jingxing Tan

Uchwała nr 210/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – historii sztuki w przewodzie doktorskim mgra Jingxing Tan

Uchwała nr 209/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Jingxing Tan

Uchwała nr 208/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jingxing Tan

Uchwała nr 207/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wilk

Uchwała nr 206/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wilk

Uchwała nr 205/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wilk

Uchwała nr 204/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wilk

Uchwała nr 203/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wilk

Uchwała nr 202/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 201/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań i planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na 2022 rok

Uchwała nr 200/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 199/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 102/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od 6 grudnia 2021 roku do odwołania

Uchwała nr 198/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 99/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie czasowego wstrzymania możliwości zawierania umów najmu sal i powierzchni znajdujących się na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z osobami i podmiotami zewnętrznymi

Uchwała nr 197/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Marii Komendarkowi-Tymendorfowi

Uchwała nr 196/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Gabrieli Karin Konkol

Uchwała nr 195/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Wierzby

Uchwała nr 194/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgr Natalię Zaleską 

Uchwała nr 193/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 192/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Ming Lu

Uchwała nr 191/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej

Uchwała nr 190/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 81/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchwała nr 189/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 października 2021 roku

Uchwała nr 188/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Żebrowskiej

Uchwała nr 187/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgra Pawła Nodzaka

Uchwała nr 186/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgra Michała Mossakowskiego

Uchwała nr 185/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgra Dawida Głowackiego

Uchwała nr 184/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Świgut

Uchwała nr 183/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Ignacego Wiśniewskiego

Uchwała nr 182/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgra Ignacego Wiśniewskiego

Uchwała nr 181/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Ignacego Wiśniewskiego

Uchwała nr 180/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Ignacego Wiśniewskiego

Uchwała nr 179/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Ignacego Wiśniewskiego

Uchwała nr 178/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgra Macieja Kułakowskiego

Uchwała nr 177/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy specjalności „Animacja kultury z elementami arteterapii” na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na nazwę „Edukacja muzyczna z elementami arteterapii”

Uchwała nr 176/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisów i sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 175/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 174/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dra Kacpra Trębacza

Uchwała nr 173/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dra Tomasza Chyły

Uchwała nr 172/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Piotrowi Ryszardowi Pawlakowi

Uchwała nr 171/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 170/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2021 roku

Uchwała nr 169/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 168/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Piotrowi Gryniewickiemu

Uchwała nr 167/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej

Uchwała nr 166/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 165/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii ds. studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 164/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii ds. studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 163/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 162/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 62/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 46/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 roku

Uchwała nr 161/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 160/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 159/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie reasumpcji uchwały 111/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 158/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Sebastianowi Stachurze

Uchwała nr 157/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Kacprowi Skolikowi

Uchwała nr 156/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Monice Pionk

Uchwała nr 155/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Marii Krueger

Uchwała nr 154/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Anecie Kazimierczak

Uchwała nr 153/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Wiktorowi Gaborowi

Uchwała nr 152/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Justynie Czarnocie

Uchwała nr 151/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Patrycji Ziniewicz

Uchwała nr 150/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Liangowi Yu

Uchwała nr 149/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Marcie Studzińskiej

Uchwała nr 148/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Maciejowi Pawlakowi

Uchwała nr 147/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Dominice Kozak

Uchwała nr 146/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Adriannie Dorociak

Uchwała nr 145/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Weronice Ceynowie

Uchwała nr 144/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Karolinie Natalii Zaleskiej

Uchwała nr 143/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Olgierdowi Wysockiemu

Uchwała nr 142/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Pawłowi Ratajkowi

Uchwała nr 141/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Palinie Horbach

Uchwała nr 140/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Anecie Pawlik-Figiel

Uchwała nr 139/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Krzysztofowi Falkowskiemu

Uchwała nr 138/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Agacie Runowskiej

Uchwała nr 137/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Dominice Borowskiej

Uchwała nr 136/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Dominikowi Urbanowiczowi

Uchwała nr 135/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Oskarowi Maj

Uchwała nr 134/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Paulinie Kurdybelskiej

Uchwała nr 133/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Zuzannie Kuklińskiej

Uchwała nr 132/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Annie Fender

Uchwała nr 131/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Piotrowi Kasiłowskiemu

Uchwała nr 130/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Oldze Borzyszkowskiej

Uchwała nr 129/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Krzysztofowi Sokołowskiemu

Uchwała nr 128/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 roku

Uchwała nr 127/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Kacprowi Trębaczowi

Uchwała nr 126/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu doktorskim mgra Mikołaja Sikały

Uchwała nr 125/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w postępowaniu doktorskim mgr Liudmily Sivaronavej

Uchwała nr 124/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji do wyrażenia opinii o zasadności wyemitowania koncertu „Żywioły” przygotowanego przez Katedrę Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz wypracowania sposobu postępowania w podobnych sprawach

Uchwała nr 123/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej

Uchwała nr 122/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Informatora Studiów na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 121/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 120/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nowelizacji planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia na wszystkich specjalnościach na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 119/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 118/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Małgorzacie Wójcik

Uchwała nr 117/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Wojciechowi Wojdzie

Uchwała nr 116/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Katarzynie Goleckiej

Uchwała nr 115/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Natalii Capelik-Muianga

Uchwała nr 114/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Annie Jopek

Uchwała nr 113/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Kindze Hornik

Uchwała nr 112/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Konradowi Sikorze

Uchwała nr 111/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Jakubowi Klimiukowi

Uchwała nr 110/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Aleksandrze Chaładaj

Uchwała nr 109/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Dominikowi Fijałkowskiemu

Uchwała nr 108/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Małgorzacie Priebe

Uchwała nr 107/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Julii Ostaszewskiej

Uchwała nr 106/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentowi studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu Mateuszowi Kaczmarskiemu

Uchwała nr 105/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania dyplomu z wyróżnieniem absolwentce studiów I stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani Adriannie Ciemińskiej

Uchwała nr 104/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 55/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 101/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2020 roku

Uchwała nr 103/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 52/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu grilla studenckiego w czasie występowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 102/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 51/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 46/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 roku

Uchwała nr 101/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania w sprawie nieobjętej porządkiem obrad oraz w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 100/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Marty Arusewicz

Uchwała nr 99/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Głowackiej

Uchwała nr 98/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgra Daniela Ziomko

Uchwała nr 97/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgra Daniela Ziomko

Uchwała nr 96/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgra Maksyma Zajączkiewicza

Uchwała nr 95/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgra Maksyma Zajączkiewicza

Uchwała nr 94/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgra Igora Torbickiego

Uchwała nr 93/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgra Igora Torbickiego

Uchwała nr 92/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgra Mikołaja Sikały

Uchwała nr 91/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgr Mikołaja Sikały

Uchwała nr 90/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgr Yun Yang

Uchwała nr 89/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgr Yun Yang

Uchwała nr 88/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgr XueEr Sun

Uchwała nr 87/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgr XueEr Sun

Uchwała nr 86/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgr Guo Xiaowei

Uchwała nr 85/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgr Guo Xiaowei

Uchwała nr 84/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego w postępowaniu doktorskim mgr Nengyi Chen

Uchwała nr 83/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w postępowaniu doktorskim mgr Nengyi Chen

Uchwała nr 82/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgr Macieja Ziemskiego

Uchwała nr 81/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Han Ying

Uchwała nr 80/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Sokołowskiego

Uchwała nr 79/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Przemysława Wierzby

Uchwała nr 78/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Świgut

Uchwała nr 77/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Hulisza

Uchwała nr 76/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – estetyki w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Żebrowskiej

Uchwała nr 75/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Żebrowskiej

Uchwała nr 74/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr Yun Yang

Uchwała nr 73/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr Yun Yang

Uchwała nr 72/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Dawida Głowackiego

Uchwała nr 71/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Dawida Głowackiego

Uchwała nr 70/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Mossakowskiego

Uchwała nr 69/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Mossakowskiego

Uchwała nr 68/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Natalyi Pasichnyk

Uchwała nr 67/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Qing Yang

Uchwała nr 66/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Annie Michałowskiej-Kotyni

Uchwała nr 65/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pani dr Gabrieli Karin Konkol

Uchwała nr 64/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki muzyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Panu dr Krzysztofowi Marii Komendarkowi-Tymendorfowi

Uchwała nr 63/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii o zasadności wyemitowania koncertu „Żywioły” przygotowanego przez Katedrę Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz wypracowania sposobu postępowania w podobnych sprawach

Uchwała nr 62/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Olega Wolańskiego

Uchwała nr 61/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Edyty Wolańskiej

Uchwała nr 60/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK na podstawie dokumentacji złożonej przez mgr Aleksandrę Bęben

Uchwała nr 59/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Qing Yang

Uchwała nr 58/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Kacpra Trębacza

Uchwała nr 57/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalyi Pasichnyk

Uchwała nr 56/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nowelizacji planu studiów podyplomowych na kierunku instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 55/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia we wszystkich specjalnościach na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 54/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia we wszystkich specjalnościach na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 53/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia we wszystkich specjalnościach na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 52/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia we wszystkich specjalnościach na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 51/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 46/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr 50/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 43/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustalenia nowego terminu i trybu składania prac dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 49/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 41/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie form przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 48/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 40/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 roku uzupełniającego zarządzenie nr 34/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr 47/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Izabeli Wojciechowskiej

Uchwała nr 46/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Aleksandrze Panasik

Uchwała nr 45/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Sylwestra Targosz-Szalonka

Uchwała nr 44/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Michałowskiej-Kotyni

Uchwała nr 43/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 42/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Procedury nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania oraz zwalniania z nich, a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej

Uchwała nr 41/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 40/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 39/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2021/2022 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 38/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o uruchomieniu studiów podyplomowych w zakresie dyrygentury chóralnej i oratoryjno-kantatowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 37/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 36/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 35/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2021 roku uzupełniającego Zarządzenie nr 34/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr 35/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 34/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr 34/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 33/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia do dnia 26 kwietnia 2021 roku okresu obowiązywania zasad działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 22/2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Uchwała nr 33/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 31/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia do dnia 18 kwietnia 2021 roku okresu obowiązywania zasad działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wprowadzonych zarządzeniem Rektora nr 22/2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Uchwała nr 32/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Karolinie Nowotczyńskiej

Uchwała nr 31/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Hao Zhang

Uchwała nr 30/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Monice Świostek

Uchwała nr 29/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora sztuki mgr Dorocie Jabłońskiej-Mazurek

Uchwała nr 28/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej – filozofii w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Cieślak

Uchwała nr 27/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Mirosławy Cieślak

Uchwała nr 26/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. Waldemarowi Wojtalowi nagrody Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za całokształt dorobku

Uchwała nr 25/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 24/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2021/2022 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 23/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 22/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2020

Uchwała nr 21/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zmian w treści Regulaminu Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 20/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 22/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 20 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 19/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 21/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie zaliczenia przedmiotu śpiew solowy na III semestrze studiów magisterskich na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 18/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 20/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez nauczycieli akademickich z infrastruktury oraz budynków Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 17/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 15/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała nr 16/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 13/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie egzaminu dyplomowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim, na kierunki wokalistyka, specjalność śpiew solowy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 15/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 11/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków rodziny dyplomanta – studenta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 10/2021 Rektora Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków społeczności akademickiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej m. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto członków Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 10/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 9/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat Zarządzenia nr 5/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ograniczenia działalności Wydziału Wokalno-Aktorskiego (na kierunku wokalistyka w specjalności śpiew solowy) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 7 lutego 2021 roku

Uchwała nr 8/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2021-2025

Uchwała nr 7/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 6/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 5/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów podyplomowych na kierunku instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 4/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian we wzorze świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 3/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 2/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu stosowania procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 1/2021 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat zarządzenia nr 140/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia nowego ostatecznego terminu przeprowadzenia I recitalu dyplomowego na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021