Uchwała nr 71/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności i zadań Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok 2019

Uchwała nr 70/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 69/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 68/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 67/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 66/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji Budżetowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 65/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 64/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 63/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu powoływania pierwszej Rady Uczelni w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 62/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez prof. dr hab. Macieja Sobczaka – Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 61/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian we wzorze dyplomu doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 60/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian we wzorze dyplomu doktorskiego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 59/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 58/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne I i II stopnia dla cudzoziemców w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz za studia podyplomowe dla cudzoziemców w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 57/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 56/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 55/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 54/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Kompozytorskiej Pracowni Komputerowej w Pracownię Muzyki Elektroakustycznej i Filmowej

Uchwała nr 53/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 52/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. działalności naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 51/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 50/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 49/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w „Zasadach i trybie podziału oraz wydatkowania dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”

Uchwała nr 48/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w „Zasadach i trybie podziału oraz wydatkowania dotacji na działalność statutową jednostek naukowych na finansowanie zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub służącym tym badaniom naukowym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”

Uchwała nr 47/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w umowach o warunkach odpłatności za studia i studia doktoranckie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 46/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. działalności naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 45/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 44/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kandydata na stanowisko Kierownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 43/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie przekształcenia Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr oraz Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 42/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 41/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Oceniającej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 40/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. pracowniczych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 39/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 38/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

Uchwała nr 37/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć na studia stacjonarne I stopnia, II stopnia i III stopnia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 36/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 35/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2018 Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za 2017 rok

Uchwała nr 33/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017

Uchwała nr 32/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2017

Uchwała nr 31/2018 Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała nr 30/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani Marty Walkusz na stanowisku Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 29/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie uchwalenie Informatora Studiów na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 28/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 27/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu Staży Artystycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 26/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 25/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu Studiów Doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 24/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany we wzorze dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 23/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji Budżetowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 22/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 21/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 20/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 18/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II Stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 17/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 16/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 15/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. działalności artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2017

Uchwała nr 10/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach i trybie podziału oraz wydatkowania dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 9/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach i trybie podziału oraz wydatkowania dotacji na działalność statutową jednostek naukowych na finansowanie zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub służącym tym badaniom naukowym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 8/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do treści Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 7/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 6/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 5/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II Stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 4/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2017

Uchwała nr 3/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 2/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 1/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018