Uchwała nr 56/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku umowy z operatorem restauracji hotelowej o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych kwoty 250.000 Euro

Uchwała nr 55/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne I i II stopnia dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 54/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 53/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 52/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 51/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności i zadań Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok 2018

Uchwała nr 50/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 49/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 48/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w umowie o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 47/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia dla studentów i uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 46/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 45/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia kandydata na kierownika Katedry Musicalu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 44/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Zakładu Musicalu w Katedrę Musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 43/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Budżetowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 42/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 41/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 40/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 39/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 38/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 37/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Dariusza Paradowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 36/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr Wojciecha Rajskiego na stanowisko profesora zwyczajnego

Uchwała nr 35/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Uchwała nr 32/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok 2016

Uchwała nr 31/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Uchwała nr 30/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Uchwała nr 29/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Uchwała nr 28/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć na studia stacjonarne I stopnia, II stopnia i III stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 27/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do obszarów kształcenia, wraz ze wskazaniem dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia

Uchwała nr 26/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Informatora studiów na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 25/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 24/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy w przedmiocie realizacji wykonawstwa projektu termomodernizacji budynku czerwonego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku o wartości przekraczającej 250.000 Euro

Uchwała nr 23/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2016/2017

Uchwała nr 22/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nowelizacji Informatora studiów na rok akademicki 2017/2018 

Uchwała nr 21/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 20/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 18/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 17/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 16/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Uchwała nr 15/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 14/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 13/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 12/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II Stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2016

Uchwała nr 9/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 1/HC/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Konstantemu Andrzejowi Kulce

Uchwała nr 8/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Uczelnianej Komisji ds. Parametryzacji

Uchwała nr 7/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odbywania stażu przez studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 6/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powierzenia Rektorowi Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ustalania wysokości stypendium dla studenta stażysty

Uchwała nr 5/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach i trybie podziału dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 4/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach i trybie podziału dotacji na działalność statutową jednostek naukowych na finansowanie zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub służącym tym badaniom naukowym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 3/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2016

Uchwała nr 1/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad