Uchwała nr 52/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 51/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Zakładu Kształcenia Słuchu na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki w Zakład Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej

Uchwała nr 50/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 49/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności i zadań Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na 2016 rok

Uchwała nr 48/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zgłoszenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała nr 47/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych

Uchwała nr 46/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez prof. dr hab. Macieja Sobczaka – Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 45/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmiany treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 44/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w przedmiocie skierowania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku w sprawie mianowania Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dr hab. Macieja Sobczaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 43/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marcina Tomczaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 42/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Włodzimierza Wiesztordta na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 41/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wojciecha Szlachcikowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 40/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Małgorzaty Skorupy na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Uchwała nr 39/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystywania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 38/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 37/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 36/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na 2015 rok

Uchwała nr 35/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała nr 34/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 33/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat odwołania przez Rektora kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 32/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat kandydata na kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 31/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia przez Senat odwołania przez Rektora kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 30/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia stacjonarne I stopnia, II stopnia i III stopnia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 29/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Informatora Studiów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 28/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Budżetowej

Uchwała nr 27/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2014 rok

Uchwała nr 26/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia korekty planu rzeczowo – finansowego na 2014 rok

Uchwała nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie podziału wyniku finansowego za 2014 rok

Uchwała nr 24/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Uchwała nr 23/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 26/2013 z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie wymiaru godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych dla nauczycieli akademickich, pracowników dydaktycznych, naukowo – dydaktycznych oraz pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów, instruktorów lub równorzędnych

Uchwała nr 22/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Uchwała nr 21/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Instrumentalnym

Uchwała nr 20/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 18/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 17/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie nowelizacji Informatora Studiów na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 16/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wydłużenia czasu trwania studiów I stopnia na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 15/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Akademii Muzycznej umowy  z operatorem restauracji hotelowej o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych kwoty 250.000 Euro

Uchwała nr 14/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała nr 13/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 12/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystywania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 10/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 9 marca 2015 roku

Uchwała nr 9/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za rok 2014

Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 6/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

Uchwała nr 5/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji do spraw działalności naukowej

Uchwała nr 4/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 3/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Doktorantów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 2/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 15 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 1/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad