cos

Rekrutacja 2016/2017 | Wydział Wokalno-Aktorski

DODATKOWA REKRUTACJA


STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE) – 4-LETNIE


kierunek: Wokalistyka
specjalność: śpiew solowy


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 2-LETNIE


kierunek: Wokalistyka
specjalność: śpiew solowy


Komisja Rekrutacyjna Wydziału Wokalno-Aktorskiego informuje, że w dniach 19-20 września 2016 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na:

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
Kierunek Wokalistyka
Studia stacjonarne licencjackie i magisterskie – specjalność: śpiew solowy

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Dziekan, Prof. dr Andrzej Nanowski


DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO

Biuro Rekrutacji
pok. 208

12-16 września 2016 r.
9:00-10:00

e-mali: rekrutacja3@amuz.gda.pl


 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem http://rekrutacja.amuz.gda.pl/ do dnia 12 września 2016 r. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN – II-4SW).
2. Wniesienie do dnia 15 września 2016 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 złotych na konto Uczelni (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem „egzamin wstępny”). Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
3. Kandydaci są zobowiązani:
– do dnia 15 września 2016 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:

 • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny
 • Życiorys
 • Dowód wpłaty za egzamin wstępny
 • 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm)
 • Uwierzytelniony odpis dowodu osobistego
 • Szczegółowe wymagania się w Informatorze

– do dnia 19 września 2016 r. dostarczyć:

 • Świadectwo dojrzałości
 • Dyplom licencjacki lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich

Wymagane dokumenty należy kierować do dziekanatów poszczególnych wydziałów.

4. Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć:

 • Dowód osobisty
 • Program egzaminu

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/

 

WYNIKI REKRUTACJI:


STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE) – 4-LETNIE


kierunek: Wokalistyka
specjalność: musical


kierunek: Wokalistyka
specjalność: śpiew solowy


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 2-LETNIE


kierunek: Wokalistyka
specjalność: musical


kierunek: Wokalistyka
specjalność: śpiew solowy

 

WAŻNE INFORMACJE


W związku z rozpoczęciem nauki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przekazujemy informacje związane z inauguracją – stawiennictwo obowiązkowe.

1 października 2016 r. (sobota):

 • godz. 10.00-13.00 obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów
  Sala Kameralna / budynek czerwony

Osoby, które już raz odbyły szkolenie w Akademii Muzycznej w Gdańsku, proszone są o przedstawienie w dziekanacie dokumentu potwierdzającego, np. wpisu w indeksie.

3 października 2016 r. (poniedziałek):

 • godz. 9.00 uroczysta Msza Święta
  Kościół św. Barbary w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 19
 • godz. 11.00 spotkanie Rektorów Uczelni ze studentami
  Aula Kameralna / budynek czerwony
 • godz. 12.30 spotkania Dziekanów Wydziału ze studentami
  Sala Prób S1 / budynek żółty
 • godz. 16.00 uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
  Sala Koncertowa / budynek żółty

Po Inauguracji zapraszamy do Sali Koncertowej (budynek żółty) na Koncert Laureatów IV Międzynarodowego Bałtyckiego Konkursu Pianistycznego – godz. 19.00.

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku


DZIEKANAT Wydziału Wokalno-Aktorskiego
mgr Kamil Górzyński
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl
Tel. 58 300 92 98