cos

Rekrutacja 2017/2018

Wydział Instrumentalny


 

 Listy kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego 

 


KSZTAŁCENIE SŁUCHU


KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ – STUDIA MAGISTERSKIE


KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ – STUDIA LICENCJACKIE


PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH


Więcej informacji:
Sala 214, czerwony budynek      
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 26
(w godzinach dyżuru: PLAN DYŻURÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH (.pdf))


Istnieje możliwość rezerwacji miejsc w akademiku zgodnie z aktualnymi zamówieniami hotelowymi. Cena 60 zł za dobę (bez śniadania) w Domu Studenckim nr 1 „Cztery Pory roku” (ul. Plac Wałowy 15A) tel. 58 301-79-23 Dla osób towarzyszących koszt pobytu zgodny z obowiązującym cennikiem hotelowym.


Informacje o rekrutacji 2017/2018

Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych. Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się w terminie:

 • od 19.06.2017 r. do 25.06.2017 r. – Wydział I, II i IV
 • od 19.06.2017 r. do 26.06.2017 r. – Wydział III

Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia trwa od 08.05.2017 r. do 09.06.2017 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego
dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia

 • Wypełnienie elektroniczną do dnia 09 czerwca 2017 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem https://rekrutacja.amuz.gda.pl/. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN – II – 4 SW).
 • Wniesienie do dnia 09 czerwca 2017 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na konto Uczelni (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
 • Kandydaci są zobowiązani do dnia 09 czerwca 2017 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:
  – wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
  – życiorys,
  – dowód wpłaty za egzamin wstępny,
  – wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).
  Wymagane dokumenty należy kierować do biur komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów poszczególnych wydziałów.
 • Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziałów III – specjalności: śpiew solowy i musical oraz IV – specjalności: wokalistyka jazzowa, rytmika), program egzaminu oraz spis repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II).

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 6 lipca 2017 r.:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),
 • 4 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia),
 • uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 6 lipca 2017 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w terminie do dnia 8 września 2017 r.