cos

Rekrutacja 2017/2018

Wydział Instrumentalny


REKRUTACJA DODATKOWA

Rejestracja kandydatów jest otwarta!

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
https://rekrutacja.amuz.gda.pl/


DODATKOWA REKRUTACJA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że w dniach 18–21 września 2017 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na:

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Kierunek Instrumentalistyka
Studia licencjackie stacjonarne
specjalność: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, obój, fagot, trąbka, puzon, róg, organy, akordeon

Studia magisterskie stacjonarne
specjalność: altówka

Studia licencjackie i magisterskie niestacjonarne
wszystkie specjalności


WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO
dotyczy studiów licencjackich i magisterskich

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem https://rekrutacja.amuz.gda.pl do dnia 12 września 2017 r. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN – II – 4 SW).
2. Wniesienie do dnia 15 września 2017 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na konto Uczelni (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem „egzamin wstępny”). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
3. Kandydaci są zobowiązani
• do dnia 15 września 2017 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:
– wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
– życiorys,
– dowód wpłaty za egzamin wstępny,
– 4 zdjęcia (35mm x 45mm),
– uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.
Szczegółowe wymagania na poszczególne wydziały znajdują się w informatorze.
• do dnia 18 września 2017 r. dostarczyć:
– oryginał świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia licencjackie),
– dyplom ukończenia studiów licencjackich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia magisterskie).
Wymagane dokumenty należy kierować dziekanatów poszczególnych wydziałów.
4. Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć:
– dowód osobisty,
– program egzaminu,
– spis repertuaru z ostatnich dwóch lat (dotyczy Wydziału II),
– odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziału IV specjalność: rytmika i wokalistyka jazzowa).

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE


 Wyniki postępowania rekrutacyjnego 


Więcej informacji:
Sala 214, czerwony budynek
e-mail: rekrutacja2@amuz.gda.pl