cos

SENAT
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Kadencja 2016-2020

JM Rektor
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski

Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Prorektor ds. studenckich
prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
dr hab. Renata Skupin, prof. AM

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. zw. dr Andrzej Nanowski

Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
ad. dr Michał Kierzkowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora/stopień naukowy doktora habilitowanego:

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak

Wydział Instrumentalny
prof. zw. dr hab. Wojciech Szlachcikowski
prof. zw. dr hab. Waldemar Wojtal

Wydział Wokalno-Aktorski
ks. ad. dr hab. Robert Kaczorowski
dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska adiunkta lub asystenta:
as. mgr Tadeusz Dixa
ad. dr Bogumiła Weretka-Bajdor
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Tomasz Jocz

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska starszych wykładowców/wykładowców/lektorów:
st. wykł. mgr Beata Kotłowska
st. wykł. mgr Piotr Ejsmont

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Kamil Górzyński

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Adam Krysztofik
mgr Paweł Nodzak

Przedstawiciele studentów
z Wydziału I: Joanna Złotkowska
z Wydziału II: Tomasz Kaczor, Agnieszka Waśniewska
z Wydziału III: Monika Kijek
z Wydziału IV: Agnieszka Borowska


Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
– Kanclerz mgr Bogdan Theisebach
– Kwestor mgr Magdalena Gruszczyńska
– Dyrektor Biblioteki Głównej st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska
– Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność” mgr Małgorzata Cichocka