cos

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia formularza Dziennika praktyk w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłaty pobieranej za wydanie zaświadczenia o ukończeniu Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji składników majątku trwałego i wyposażenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku o zmianie zarządzenia nr 32/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku 2019 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz przekazania obowiązków prowadzenia Studia Nagrań Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Studia Nagrań w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu Studium Pedagogicznego

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia limitu podstawowej puli egzemplarzy promocyjnych i obowiązkowych dla publikacji naukowych i fonograficznych wydanych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku lub publikacji naukowych i fonograficznych wydanych u zewnętrznego Wydawcy, których dystrybucja i promocja prowadzona będzie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku