cos

Zarządzenie nr 33 /2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2018 roku w sprawie uczestnictwa Uczelni w działowym ćwiczeniu obronnym DZIEDZICTWO 2018

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 września 2018 roku w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz przekazania obowiązków redaktora naczelnego Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z przekształceniem Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr oraz Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 29/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zasad rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zasad rekrutacji studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wyjazdy na praktyki w ramach programu ERASMUS+

Zarządzenie nr 27/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zasad kwalifikacji pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 25/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 23/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie kalkulacji kosztów przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora w roku 2018

Zarządzenie nr 22/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej instrumentów muzycznych będących własnością Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 20/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2018 roku o zmianie zarządzenia nr 13/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 19 /2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Doktoranta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Studentów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 23/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim, pełnienia funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym i postępowaniu w sprawie o nadanie tytułu profesora oraz pełnienia obowiązków członka komisji habilitacyjnej

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Dokumentacji Niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku 2018 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 14 marca 2018 roku w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 14 marca 2018 roku w sprawie powołania sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz przekazania obowiązków dyrektora Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Wydziałowego zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 2/2018 Retora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2018 roku uchylające zarządzenie nr 36/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. nadzoru nad pracą Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 39/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2017 roku