cos

HARMONOGRAM DYŻURÓW PEDAGOGÓW


Szanowni Doktoranci,
informujemy, że termin składania wniosków o stypendium socjalne dla doktorantów upływa 31 października 2016 r.


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


PILNA informacja dla absolwentów studiów licencjackich, którzy w wyniku rekrutacji dostali się na studia magisterskie / absolwentów studiów magisterskich, którzy w wyniku rekrutacji dostali się na studia doktoranckie

Konieczne jest stawienie się do dziekanatu w celu złożenia podpisu na odpisie dyplomu ukończenia studiów, który obowiązkowo musi znaleźć się w dokumentach rekrutacyjnych studenta. Odpis bez podpisu posiadacza (nie wspominając o zdjęciach i kartach obiegowych dokumentujących uiszczenie opłat za dyplom) odpis jest dokumentem nieważnym, zaś zgodnie z trybem rekrutacji termin dokonania tej formalności mija z dniem 10.09.2015 r.
Proszę o bezzwłoczne dopełnienie formalności związanych z rekrutacją.
Odbiór dyplomu jest konieczny wobec tego konieczny.


Uwaga tegoroczni Dyplomanci!

Proszę o zapoznanie się z kwestiami dotyczącymi przebiegu poszczególnych etapów egzaminu dyplomowego i niezbędnymi formalnościami przedstawionymi poniżej:

1. Zgodnie z regulaminem studiów „student obowiązany jest złożyć egzamin dyplomowy (część teoretyczną bądź obronę pracy) nie później niż do dnia 30 czerwca ostatniego roku studiów danego stopnia„. Z tego względu na kierunku JME należy ustalić termin recitalu dyplomowego odpowiednio wcześnie – egzaminy dyplomowe dla studentów studiów licencjackich zostały zaplanowane na dzień 20.06.2016, aby mogli aplikować na studia magisterskie (egzaminy wstępne rozpoczynają się już od 21.06.2106 – do tego czasu musicie uzyskać tytuł licencjata, jeśli chcecie aplikować na studia mgr). Do tego czasu WSZYSTKIE RECITALE DYPLOMOWE MUSZĄ SIĘ ODBYĆ czyli do dnia 17.06.2106, ponieważ są to części egzaminu dyplomowego. W imieniu Pana Prodziekana ad. dra Michała Kierzkowskiego proszę W TRYBIE PILNYM O USTALENIE TERMINÓW RECITALI DYPLOMOWYCH – recitale licencjackie KONIECZNIE DO DNIA 17.06.2016, recitale magisterskie DO 26.06.2016 z tego względu, że w ostatnim tygodniu czerwca zostaną zaplanowane obrony prac mgr. Poniżej link do planu recitali częściowo już zaplanowanych w sesji letniej 2016/2017:
https://docs.google.com/document/d/1FISbzY76aQuVBEr79TG-YZEpQm7NC-HV4HDl_r8DGXc/edit
Proszę
pilnie skontaktować się z Panem Prodziekanem ad. drem Michałem Kierzkowskim w celu ustalenia terminu swojego recitalu zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej wiadomości. 

2. Terminy egzaminów dyplomowych, pytania do opracowania na egzaminy (dot. kierunku Edukacja…) – obron zostaną opublikowane na stronie www Uczelni odpowiednio wcześnie (poinformuję na dziekanatowym FB), jednak już mogę poinformować, że na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obrony zostały zaplanowane w terminach 15-16.06, JME lic. – j.w., JME mgr – ostatni tydzień czerwca od 27.06.

3. Specjalności, w których elementem egzaminu dyplomowego są recitale / koncerty dyplomowe wykonawcze (dyrygentura chóralna, muzyka kościelna, rytmika, wokalistyka jazzowa, instrumentalistyka jazzowa, kompozycja i aranżacja) – programy recitali/egzaminów dyplomowych powinny zostać przesłane mailem na adres mailowy dziekanatu najpóźniej jeden dzień po terminie wykonania recitalu/koncertu – tylko w wersji word z uwagi na to, że programy koncertów zostaną umieszczone w suplementach do dyplomów.

4. Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego – obrona pracy dyplomowej – należy złożyć pracę dyplomową w terminie do 30 maja br., złożyć indeks oraz kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną jak najszybciej po uzyskaniu wszystkich wpisów (ocen i podpisów pedagogów) UWAGA! Jeśli pracownik dziekanatu stwierdzi jakikolwiek brak w indeksie, student nie zostanie dopuszczony do egzaminu dyplomowego, co oznacza brak możliwości obrony pracy dyplomowej; ponadto indeks powinien być należycie wypełniony – podpis posiadacza, odpowiedni rok akademicki i semestr, godziny wykładów/ćwiczeń – od tego semestru karty egzaminacyjne wskazują jakie przedmioty są wykładami lub ćwiczeniami, oraz punkty ECTS. W przypadku stwierdzenia braku tych elementów, indeks nie zostanie przyjęty. Proszę pamiętać o wpisaniu do indeksów przedmiotów zaliczanych na podstawie innych dokumentów. Również indeksy, które zostaną złożone bez wiedzy / pod nieobecność pracownika dziekanatu Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu nie zostaną rozliczone z powodu braku możliwości bieżącej weryfikacji.

5. Pisemną pracę dyplomową należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jedna w twardej, druga w miękkiej oprawie) wraz z oświadczeniem autora pracy licencjackiej/magisterskiej zamieszczonym na końcu pracy (w załaczeniu; należy odręcznie uzupełnić tytuł pracy i podpisać się). Do pracy w miękkiej oprawie należy dołączyć płytę CD (jedną) z tekstem pracy w formacie PDF – płyta musi być koniecznie podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy.

6. OBLIGATORYJNIE bezpośrednio po obronie pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie 5 zdjęć w wymiarze 45 x 65 mm – do dyplomu, wypełnioną ankietę absolwenta – w załączeniu oraz dowód wpłaty za dyplom. Jeśli odpowiednia liczba zdjęć oraz dowód wpłaty nie zostaną dostarczone, wówczas dyplom nie zostanie wydrukowany i podpisany przez Władze Uczelni, ponieważ dokumenty przekazane do podpisu muszą być kompletne.


Informacja o ubezpieczeniu NNW


Zajęcia z WF

Dyżur na uczelni

Krzysztof Prusik
poniedziałki w godz. 9.00-10.00
salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA