cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE

Dziekan
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Godziny dyżurów:
poniedziałki – godz. 12:00-13:00
czwartki
godz. 14:00-15:00
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
ad. dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej
Godziny dyżurów:
środy – godz. 12:00-13:00
soboty zjazdowe – 15:00-16:00
pok. 209, budynek czerwony

tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
Godziny dyżurów:
wtorki – godz. 13:30-14:30
piątki – godz. 12:30-13:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

 


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599OGŁOSZENIA

W dniach od 7-15.08.2017 Dziekanat Wydziału Instrumentalnego będzie nieczynny.
(Bardzo pilne sprawy prosimy kierować do Dziekanatów w budynku żółtym)


Eliminacje do koncertu z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną
Termin eliminacji – 3.10.2017, od godz. 14.00 na Auli w budynku czerwonym.
Zgłoszenia solistów studentów zaaprobowane przez pedagoga instrumentu głównego, zawierające kompozytora, tytuł oraz czas trwania koncertu należy składać w dziekanacie Wydziału Instrumentalnego do dnia 22.09.2017. Jury powołane przez dziekana Wydziału Instrumentalnego wybierze solistę, który wystąpi w dniach 4-5.11.2017 z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Adiego Bara.


Podania dotyczące propozycji składu Zespołu Kameralnego należy składać do dnia 03.07.2017 w formie podania papierowego lub jako załącznik drogą mailową.


Drodzy Studenci!

Proszę o wnikliwe przeanalizowanie załączonych list „Przedmiotów do wyboru” i nadsyłanie pisemnych zgłoszeń z własnoręcznym podpisem – pocztą tradycyjną lub elektroniczną – jako załącznik – do końca sesji poprawkowej, czyli do 18 września 2017. Po tym terminie nie będziemy akceptować żadnych nowych zgłoszeń. Nieuczęszczanie na przedmiot skutkować będzie odpłatnym powtarzaniem semestru, czego doświadczyło już kilkoro Waszych kolegów. Ewentualnych korekt można dokonać w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych, czyli do dnia 9 października 2017. Sylabusy wszystkich przedmiotów znajdziecie w Katalogu ECTS na stronie uczelni. Aktualne plany studiów znajdują się w zakładce „Studenci”. Każdy student powinien w semestrze uzyskać 30 ECTS. Możliwe są drobne odchylenia wynikające z faktu, że dla pewnych specjalności instrumentalnych organizujemy niektóre przedmioty w cyklu  2- lub 3-letnim. Wówczas brak lub nadmiar punktów ECTS w danym semestrze jest usprawiedliwiony. Za zgodą dziekana w uzasadnionych ważnymi powodami sytuacjach można realizować wybrane przedmioty awansem lub przesuwać je na kolejny rok.

Dziekan

Przedmioty do wyboru 2017/2018 – Wydział II

Przedmioty do wyboru 2017/2018 – Wydział I

Przedmioty do wyboru 2017/2018 – Wydział IV


UWAGA STUDENCI

Od września 2016 roku sprawami studenckimi zajmować się będą:

  • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
    studia I stopnia stacjonarne
  • prodziekan dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
    studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
  • dziekan prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
    studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Informacja o ubezpieczeniu NNW