cos

 

Drogi Studencie,

Chcesz spędzić semestr lub cały rok na studiach zagranicą w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+? Poniżej przedstawiamy szczegóły procesu rekrutacji.

PRZED WYJAZDEM:

 • Zapoznaj się z kryteriami wyjazdu dotyczącymi wyników w nauce oraz osiągnięć artystycznych, a także z listą uczelni partnerskich AM w Gdańsku.
 • Do 10 stycznia złóż w Biurze Współpracy Międzynarodowej wypełniony oraz podpisany przez profesora przedmiotu głównego, właściwego dziekana i pracownika dziekanatu wniosek o przyznanie wyjazdu. Wyniki kwalifikacji przez Kolegium Rektorskie będą znane w styczniu.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wybierz uczelnie, w których chcesz studiować, zapoznaj się z ich programami nauczania i przygotuj następujące dokumenty:
  * Student Application Form – wypełnij i prześlij do BWM na adres: k.gorzynska@amuz.gda.pl,
  * Learning Agreement – wypełnij i również prześlij,
  * CV oraz list motywacyjny
  * link do nagrania ok. 20-minutowej prezentacji swoich umiejętności,
  Jeśli chcesz aplikować do kilku uczelni, przygotuj dla każdej z nich osobny komplet dokumentów. Po przesłaniu formularzy zgłoś się do BWM do końca stycznia.
 • Podpisane przez właściwego dziekana oraz koordynatora programu Erasmus+ dokumenty wyślemy do wybranych uczelni. Ostateczny termin aplikacji w większości uczelni zagranicą to 1 marca.
 • Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z zagranicznej uczelni przyjdź do BWM, aby podpisać umowę finansową oraz odebrać zaświadczenie do NFZ w celu uzyskania potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego. Podpisanie umowy jest niezbędnym warunkiem wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ i otrzymania stypendium.

W TRAKCIE POBYTU:

 • Pilnie ucz się i ćwicz, a także korzystaj z miejscowej oferty kulturalnej i innych atrakcji.
 • Po zapoznaniu się na miejscu z planem zajęć możesz zmienić listę realizowanych przedmiotów. Swój wybór skonsultuj w biurze Erasmusa uczelni zagranicznej.
 • Na koniec semestru zbierz wszystkie zaliczenia i oceny.

PO POWROCIE:

 • W ciągu miesiąca od powrotu przynieś następujące dokumenty otrzymane zagranicą:
  * Confirmation of Study,
  * Transcript of Records. Jeśli uczelnia obiecała wysłać je pocztą, poinformuj o tym BWM.
 • Wypełnij ankietę on-line beneficjenta programu Erasmus+.
 • Dostarczenie w/w dokumentów i wypełnienie ankiety jest warunkiem wypłacenia ostatniej części stypendium.

Kryteria dotyczące wyników w nauce, osiągnięć artystycznych oraz znajomości języków obcych uprawniające do ubiegania się o prawo wyjazdu na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Prawo wyjazdu wspieranego grantem zostanie przyznane studentom, którzy otrzymają zgodę pedagoga przedmiotu głównego i dziekana oraz wykazują się znajomością języka angielskiego lub języka kraju pobytu w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, a w całym roku akademickim poprzedzającym składanie wniosku osiągnęli ogólną średnią stopni (w 25-punktowej skali ocen) co najmniej:

 • specjalności: teoria muzyki, edukacja muzyczna z językiem angielskim, animacja kultury z elementami arteterapii – 18, w tym z przedmiotów kierunkowych/głównych – 19;
 • wszystkie pozostałe specjalności – 19, w tym z przedmiotu głównego – 20.

Prawo wyjazdu wspieranego grantem może też otrzymać student o średniej niższej, pod warunkiem zdobycia w poprzednim roku akademickim (lub później, do chwili rozpatrywania wniosku) nagrody w ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie muzycznym.

Studenci, którzy uzyskają zgodę pedagoga przedmiotu głównego i dziekana oraz spełniają kryterium znajomości języka obcego, a w semestrze poprzedzającym składanie wniosku osiągnęli wyniki nieznacznie odbiegające od wyżej wymienionych minimalnych wymagań mogą otrzymać prawo wyjazdu bez grantu. Jeżeli pozwolą na to warunki finansowe, ci studenci mogą również otrzymać prawo do grantu, o czym uczelnia zawiadomi dopiero z chwilą poznania uczelnianego budżetu na kolejny rok akademicki.

W przypadku otrzymania przez uczelnię niższych od zaplanowanych środków na wyjazdy studentów o przyznaniu grantu decydować będzie suma punktów: ocena z przedmiotu głównego pomnożona przez 3 i średnia wszystkich ocen.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programy Erasmus+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

PLAN ZALICZEŃ