cos

Terminarz składania dokumentów dotyczących działalności naukowo-badawczej do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr

Rodzaj działalności

Rodzaj dokumentu

Termin składania

Uwagi

AKADEMUS

Wypełnienie przez pracowników sprawozdania z działalności naukowej, artystycznej, dydaktycznej i twórczej w systemie AKADEMUS

Na bieżąco – do 5 dnia każdego miesiąca

(termin wew.)

Po upływie terminu system będzie blokowany w celu dokonania weryfikacji danych przez administratora i wprowadzenia danych do systemu POL-on

System POL-on

Sprawozdawczość jednostek naukowych uczelni z poszczególnych form działalności, które reguluje art. 4c ust. 14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r.poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)

Aktualizacja danych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944) § 3

Wypełnia dane osoba wyznaczona i posiadająca uprawnienie do edycji modułu

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA (DS)

Zestaw „bloków tematycznych”, w ramach których prowadzone będą zadania badawcze na Wydziale,  opracowanych przez kierowników katedr i zakładów

do 15 maja roku poprzedzającego rok przyznania dotacji

(termin wew.)

Kierownik jednostki dostarcza do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr listę tematów zatwierdzonych przez Radę Wydziału

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków indywidualnych i o finasowanie zadań badawczych

do 31 maja roku poprzedzającego rok przyznania dotacji

(termin wew.)

Konkurs ogłaszają kierownicy jednostek

Wnioski indywidualne (doktorskie, habilitacyjne, profesorskie)

30 czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji

(termin wew.)

Wnioski zaopiniowane przez Kierownika Katedry/Dyrektora Instytutu pracownicy składają do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr

Wnioski na dofinansowanie zadań badawczych prowadzonych w zakresie bloków tematycznych zatwierdzonych na Wydziałach (np. organizacja krajowego lub międzynarodowego wydarzenia naukowego i artystycznego, wydanie publikacji naukowej, publikacja utworu muzycznego) oraz działań z nimi związanych

do 30 czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji

(termin wew.)

Wnioski zaopiniowane przez Kierownika Katedry/Dyrektora Instytutu składają pracownicy do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr

Plan wydawniczy uwzględniający zgłoszone publikacje, które maja być sfinansowane z dotacji na działalność statutową

do 30 czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji

(termin wew.)

Redaktor naczelny składa kopię planu do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr

Pisemne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania sfinansowanego z dotacji na działalność statutową. Raport winien uwzględniać cel badania, opis zrealizowanych prac, opis najważniejszych osiągnieć naukowych i praktycznych, wykorzystanie uzyskanych wyników badań

w terminie najpóźniej do 30 dni po jego finalizacji lub, w przypadku projektów długoterminowych, dwa razy do roku – w terminie do dnia 28 lutego oraz 31 sierpnia roku, w którym przyznana została dotacja   

(termin wew.)

Wnioskodawca dostarcza raport wg wzoru do kierownika jednostki i kopię do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr

Wniosek na działalność statutową jednostek naukowych

do 15 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji

(termin MNiSW)

Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr kieruje wniosek do MNiSW w systemie osf

Podział otrzymanej dotacji na działalność statutową (w drodze wew. konkursu)

najpóźniej dwa tygodnie po otrzymaniu decyzji o przyznanej dotacji z MNiSW

(termin wew.)

Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji sporządza protokół z posiedzenia i dostarcza protokół do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr

Pisemne decyzje o przyznanych środkach dla wytypowanych w drodze konkursu projektów i zadań badawczych

dwa tygodnie od otrzymania protokołu od Wydziałowych Komisji ds. Podziału Dotacji

(termin wew.)

Decyzja sporządzona dla wnioskodawcy przez Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr zawiera wysokość przyznanych środków finansowych, przedmiot finansowania oraz zasady postępowania

Ujęcie przyznanej dotacji na DS z MNiSW w budżecie uczelnianym

najpóźniej miesiąc po otrzymaniu decyzji o przyznanych środkach

(termin wew.)

Senat Akademii Muzycznej w Gdańsku zatwierdza nowy budżet po każdorazowym przyznaniu lub zwiększeniu dotacji

Ostateczne zakończenie finansowania zadań badawczych ze środków przyznanych na rok kalendarzowy, które przeszły na rok następny

do 20 listopada roku następnego

(termin wew.)

Dostarczenie do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr umów, rachunków i faktur

OCENA PARAMETRY-CZNA (OPI)

Ankieta jednostki naukowej

termin składania wniosków zostanie ogłoszony przez MNiSW

Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr kieruje aplikację do OPI

PROGRAMY
i STYPENDIA MNiSW

Wnioski i projekt umowy (opracowane merytorycznie)

nie później niż trzy tygodnie przed upływem terminu narzuconego przez MNiSW, jako termin ostateczny do składania aplikacji w systemie osf

(termin wew.)

Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr sprawdza poprawność formalną projektu i wypełnia aplikację w systemie osf

NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)

Projekty badawcze i projekt umowy (opracowane merytorycznie)

nie później niż trzy tygodnie przed upływem terminu narzuconego przez NCN, jako termin ostateczny do składania aplikacji w systemie osf

(termin wew.)

Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr sprawdza poprawność formalną projektu i wypełnia aplikację w systemie osf

Raporty roczne (3 egz.: 2 egz. dla NCN, 1 egz. dla Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr) podpisane przez kierownika projektu i kierownika jednostki

miesiąc przed upływem terminu określonego w umowie z NCN

(termin wew.)

Kierownik projektu składa raport do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr, które wysyła raport główny w terminie określonym w umowie z NCN

Raporty końcowe (3 egz.: 2 egz. dla NCN, 1 egz. dla Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr) podpisane przez kierownika projektu i kierownika jednostki

60 dni od daty zakończenia umowy

(termin NCN)

Kierownik projektu składa raport do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr, które wysyła raport główny w terminie określonym w umowie z NCN

 

…pobierz terminarz…