cos

ROZWÓJ KADRY (RK)


Pracownik ubiegający się o dofinansowanie badań naukowych związanych z przewodem oraz sfinansowanie kosztów przewodu, winien w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr terminowo złożyć indywidualny wniosek zaopiniowany przez kierownika Katedry/dyrektora Instytutu, najdalej do końca czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji.

Druki wniosków można pobrać w zakładce Formularze lub osobiście w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane do realizacji zgodnie z ustalonymi w Uczelni wewnętrznymi zasadami w trybie konkursowym, dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową decyzji o wysokości przyznanych przez MNiSW środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych Uczelni.

Wnioski rozpatruje Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji powołana przez Kierownika jednostki naukowej. Regulamin postępowania Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji dostępny jest w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Zasady i tryb podziału dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku określa odrębny Regulamin.

UWAGA!

W przypadku sfinansowania któregoś z wymienionych zadań badawczych pracownik zobowiązany jest dostarczyć do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr pisemny Raport z realizacji projektu terminie najpóźniej do 30 dni po jego finalizacji lub w przypadku projektów długoterminowych dwa razy do roku – w terminie do dnia 28 lutego oraz 31 sierpnia roku, w którym przyznana została dotacja na realizację projektu. Druk Raportu znajduje się w zakładce FORMULARZE (Załącznik 5b).