cos

Szanowni Pedagodzy,
w związku z ustawowym obowiązkiem, dotyczącym wypełnienia w systemie POL-on działalności za lata 2013-2015, prosimy o uzupełnienie w tym systemie za wskazany okres wszystkich Państwa publikacji naukowych (artykuł w czasopiśmie, rozdział w monografii, książka) oraz potwierdzenie autorstwa już istniejących publikacji, które zostały dodane przez inne Instytucje, wydawnictwa bądź współautorów.
Każdy z nauczycieli akademickich posiada w systemie POL-on własny nr ID.
W celu zalogowania się do systemu należy:

1. Otworzyć stronę internetową systemu POL-on pod linkiem: https://polon.nauka.gov.pl/
2. Kliknąć na moduł (obrazek z książkami) „Polska Bibliografia Naukowa”
3. Zarejestrować się – jeśli nie ma się jeszcze konta (po wpisaniu danych na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link, który trzeba potwierdzić)
4. Zalogować się wpisując podany adres e-mail i hasło (wybrać „Zaloguj” z czerwonym punktem)

Po zalogowaniu wyświetlą się Państwu dwa okienka do wyboru:

  • Twoje potwierdzone publikacje
  • Twoje wszystkie publikacje (w tym te, które wymagają potwierdzenia, bo ktoś inny (np. współautor) już dodał do systemu).

Aby dodać publikację należy wybrać pole „dodaj publikację” i wypełnić wszystkie niezbędne pola z 6 kroków:

  • krok nr 1 (uzupełnienie lub wybranie dodanej już publikacji, wypełnienie pól obowiązkowych: tytuł, numer ISBN/ ISSN, liczba arkuszy wydawniczych, zakres stron, dane dotyczące konferencji naukowej – jeśli wprowadzamy publikację pokonferencyjną, język publikacji, rok wydania, wydawca)
  • w kroku nr 2 należy dodać autora publikacji, wciskając na ikonę i wybrać z listy swoje nazwisko z numerem ID
  • w kroku 3 – należy nacisnąć na ikonę domku i wpisać uczelnię (1) oraz wydział (2), któremu oddajemy tę publikację do oceny parametrycznej (afiliacja) i zaznaczyć te jednostki poniżej w swoim nazwisku
  • krok 4, 5 można pominąć (nie jest obowiązkowy)
  • krok 6 – zatwierdzić publikację wciskając znak odhaczenia z prawej strony.

Publikacja doda się wówczas do systemu POL-on i będzie oczekiwała do akceptacji jednostki, której się ją afiliuje do oceny parametrycznej.

Jeśli publikacja zostanie afiliowana jednostkom naszej uczelni, to zostanie zaakceptowana przez administratora modułu – Kierownika Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr, dr Monikę Karwaszewską.

Dane o publikacjach naukowych za lata 2013-2015 należy wypełnić w systemie POL-on niezwłocznie, w nieprzekraczalnym do dnia 30 czerwca 2015 r., w przeciwnym razie nie wejdą one do oceny parametrycznej Wydziałów oraz nie przyczynią się do obliczania wysokości dotacji na działalność statutową.

Od chwili obecnej nałożony jest również ustawowy obowiązek bieżącego uzupełniania publikacji naukowych, gdyż co kwartał wydziały będą oceniane z wpisanego dorobku pracowników.

W związku z powyższym bardzo proszę o bieżące uzupełnianie wydanych publikacji naukowych.

KRÓTKIE SZKOLENIE DOTYCZĄCE WPROWADZANIA PUBLIKACJI DO POL-onu ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK, 1 CZERWCA 2015 R. O GODZ. 13.00 W AULI KONCERTOWEJ W BUD. CZERWONYM.

W przypadku jakichkolwiek problemów, szczegółowych informacji udziela dr Monika Karwaszewska – Kierownik Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr (e-mail: biuronauki@amuz.gda.pl; tel. 58 300 92 07).


Szanowni Kierownicy i wykonawcy projektów!

Na Posiedzeniu Senatu zostały zatwierdzone nowe procedury przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków finansowych na realizację zadań badawczych w ramach działalności statutowej, które będą obowiązywać od stycznia 2015 r. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z procedurami wraz z załącznikami, które zamieszczone są w zakładce Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr – FORMULARZE.
Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr oraz Kwestura nie będą przyjmować i akceptować dokumentów księgowych (delegacji, rachunków, faktur) bez wypełnionych i zatwierdzonych wcześniej załączników.


UWAGA!

Wszystkich pracowników Uczelni zainteresowanych dofinansowaniem zadania badawczego prowadzonego w ramach zatwierdzonych na Wydziałach bloków tematycznych (np. organizacja międzynarodowego lub krajowego wydarzenia naukowego i artystycznego, wydanie publikacji naukowej, publikacja utworu muzycznego) oraz dofinansowaniem zadań badawczych związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców (do 35. roku życia), uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników po 35. roku życia, uprzejmie powiadamiamy, że rozpoczęty został nabór wniosków na rok kalendarzowy 2014.

Druki wniosków można pobrać osobiście w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr.
Zaopiniowane przez kierownika Katedry/dyrektora Instytutu wnioski należy złożyć w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr, najdalej do końca czerwca br. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane do realizacji zgodnie z ustalonymi w Uczelni wewnętrznymi zasadami w trybie konkursowym dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową decyzji o wysokości przyznanych przez MNiSW środków finansowych na działalność statutową.

Wnioski rozpatruje Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji powołana przez Kierownika jednostki naukowej. Regulamin postępowania Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji dostępny jest w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Kryteria konkursu ustala regulamin, który określa zasady i tryb podziału dotacji na finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej jednostek naukowych Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Szczegółowych informacji udziela pracownik uczelnianego Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr – mgr Monika Karwaszewska.

Gdańsk, 10 maja 2013 r.


UWAGA!
NCN ogłosiło nową edycję konkursów na projekty badawcze

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 75/2015 z dnia 10 września 2015 r.
Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

PRELUDIUM 10 – Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Czas realizacji projektu od 12 do 36 miesięcy. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem. Wysokość wnioskowanych środków zależna jest od czasu trwania projektu (50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy). W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

SONATA 10 – Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Czas realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 150 tys. zł.

OPUS 10 – Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Czas realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 150 tys. zł.

W ramach konkursów, SONATA i OPUS możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych w wysokości od 500 zł do 3000 zł miesięcznie dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. Stypendium przyznaje się na okres realizacji zadań w projekcie (od 6-60 miesięcy). Młodym naukowcem jest osoba, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest:

  • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
  • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych magisterskich,
  • jest doktorantem.

Wniosek przygotowany w języku polskim i angielskim należy wypełnić elektronicznie w Systemie osf, który przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków do dnia 15 grudnia 2015r. Osoby zainteresowane konkursem z pisemną zgodą kierownika jednostki na aplikowanie projektu na Wydziale, winny zgłosić się do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji. Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr wypełnia wniosek w systemie elektronicznym osf. Kierownik projektu z przygotowanym wnioskiem winien zgłosić się do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr w celu jego merytoryczno-formalnej weryfikacji i dokonania czynności administracyjnych wniosku nie później niż trzy tygodnie przed ostateczną datą aplikowania wniosku do NCN-u. Po upływie tego terminu projekty nie będą przyjmowane.

Więcej informacji:

Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr
dr Monika Karwaszewska
Kierownik
tel. (58) 300 92 58, e-mail: biuronauki@amuz.gda.pl