cos

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA (DS)


Finansowanie i dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Działalność statutowa jest finansowana przez MNiSW w formie dotacji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 753) oraz przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 615).

Wniosek o finansowanie i dofinansowanie działalności statutowej jednostek Akademii Muzycznej sporządza się w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr według załącznika nr 1 do rozporządzenia w formie papierowej i w elektronicznej w systemie OSF.

W związku z powyższym istotne jest terminowe złożenie – do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – zaopiniowanych indywidualnych wniosków:

 • na dofinansowanie zadań badawczych i rozwoju naukowego młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników po 35. roku życia (druki wniosków wraz z regulaminem do pobrania w zakładce Formularze),
 • na dofinansowanie zadań badawczych prowadzonych w zakresie bloków tematycznych zatwierdzonych na Wydziałach (np. organizacja międzynarodowego lub krajowego wydarzenia naukowego i artystycznego, wydanie publikacji naukowej, publikacja utworu muzycznego) oraz działań z nimi związanych.

Druki wniosków można również pobrać osobiście w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Finansowanie działań naukowo-badawczych w ramach działalności statutowej w Akademii Muzycznej w Gdańsku może więc obejmować następujące wydatki:

 • koszty związane z przewodem oraz rozwojem naukowym młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich,
 • płatności za prace zrealizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło) z osobami wykonującymi prace pomocnicze na rzecz projektu,
 • zakup specjalnej aparatury badawczej służącej badaniom naukowym (instrument muzyczny lub inny),
 • wyjazdy krajowe i zagraniczne w celach naukowych i artystycznych (diety, opłata za noclegi, opłata konferencyjna, kwerenda biblioteczna),
 • dofinansowanie wydarzeń naukowych i artystycznych organizowanych przez jednostkę,
 • finansowanie lub dofinansowanie druku publikacji naukowych (zgodnie z obowiązującymi na AM zasadami),
 • zakup materiałów źródłowych, nut, książek i czasopism naukowych do celów naukowo-badawczych, wypożyczenia materiałów orkiestrowych,
 • koszty współpracy międzynarodowej (wyjazdy, wizyty cudzoziemców),
 • koszty usług, np. kserograficzne, prace translatorskie dokonywane przez firmy.

Zaopiniowane przez kierownika Katedry/dyrektora Instytutu wnioski należy złożyć w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr, najdalej do końca czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji.

Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane do realizacji zgodnie z ustalonymi w Uczelni wewnętrznymi zasadami w trybie konkursowym dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową decyzji o wysokości przyznanych przez MNiSW środków finansowych na działalność statutową.

Wnioski rozpatruje Wydziałowa Komisja ds. Podziału Dotacji powołana przez Kierownika jednostki naukowej. Regulamin postępowania Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji dostępny jest w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr.

Kryteria konkursu ustala regulamin, który określa zasady i tryb podziału dotacji na finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej jednostek naukowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Uwaga! 
W przypadku sfinansowania któregoś z wymienionych zadań badawczych pracownik zobowiązany jest dostarczyć do Biura ds. Nauki i Rozwoju Kadr pisemny Raport z realizacji projektu terminie najpóźniej do 30 dni po jego finalizacji lub w przypadku projektów długoterminowych dwa razy do roku – w terminie do dnia 28 lutego oraz 31 sierpnia roku, w którym przyznana została dotacja na realizację projektu. Druk Raportu znajduje się w zakładce Formularze (Załącznik 5a).

Ważne jest również terminowe wypełnianie przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych indywidualnych sprawozdań z działalności naukowej, dydaktycznej, artystycznej i organizacyjnej za określony rok kalendarzowy w systemie AKADEMUS.

Środki finansowe przyznane jednostkom naukowym Uczelni przez Ministra właściwego do spraw nauki, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań badawczych, określonych we wniosku o przyznanie dotacji na działalność statutową.

Dotacja będzie przyznawana jednostkom w formie odrębnych decyzji dla poszczególnych zakresów działań finansowanych w ramach działalności statutowej określonych we wniosku.

UWAGA! PRACOWNIK UBIEGAJĄCY SIĘ O SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH CELÓW BADAWCZYCH, ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ DO BIURA DS. NAUKI I ROZWOJU KADR ORYGINAŁ FAKTURY WYSTAWIONEJ NA UCZELNIĘ BĄDŹ RACHUNKI POTWIERDZAJĄCE KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, W CELU ICH OPISANIA WRAZ Z WYPEŁNIONYMI NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI, KTÓRE NALEŻY POBRAĆ W ZAKŁADCE FORMULARZE (ZAŁĄCZNIK nr 2, 3, 4). 

Dane do faktur/rachunków finansowanych z działalności statutowej:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk
NIP: 583-00-15-884