cos

Termomodernizacja budynku czerwonego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

11 sierpnia 2017 11:32

6 kwietnia 2017 roku, po wielomiesięcznych staraniach, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jako „Beneficjent” zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako „Instytucją Wdrażającą” o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku czerwonego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uzyskanie dodatkowych środków w wysokości 1 338 504,49 złotych z Funduszu Spójności UE umożliwiło podjęcie działań w zakresie realizacji projektu. W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wyłoniono w ramach przetargu Wykonawcę – firmę JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z siedzibą w Baninie, która po zawarciu stosownej umowy z Akademią Muzyczną w Gdańsku z dniem 14 lipca 2017 roku rozpoczęła prace remontowo-budowlane związane z termomodernizacją budynku czerwonego.

Termin zakończenia końcowych robót określony został na 30 września 2017 roku.

Celem projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej prowadząca do zmniejszenia zużycia energii oraz spadku emisji gazów cieplarnianych.

Termin realizacji zadania: 2017
Całkowita wartość projektu: 1 976 423,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 338 504,49 zł

 

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzanych prac w ramach realizacji projektu: