cos

Pierwsza Rada Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

27 maja 2019 14:23

Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r. Wysoki Senat naszej Uczelni powołał członków Pierwszej Rady Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Rada liczy 7 osób: 3 osoby spośród społeczności akademickiej, 3 – spoza Uczelni oraz na mocy Konstytucji dla Nauki – przewodniczący Samorządu Studentów aMuz. W skład Rady ze wspólnoty Uczelni weszli: ks. dr hab. Jacek Bramorski, dr hab. Paweł Rydel oraz dr hab. Tadeusz Samerek, spoza wspólnoty Uczelni zaś: Tomasz Fopke, Jarosław Olek oraz Romuald Pokojski. Z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce członkiem Rady została również przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii – Joanna Sadło.

Rada, obok Rektora i Senatu, to nowy organ uczelni. Zgodnie z Konstytucją dla Nauki, do zadań rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez senat), opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni. W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni będzie opiniować plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzać sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdanie finansowe.

Kadencja Pierwszej Rady Uczelni potrwa do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wybór Przewodniczącego Rady przez Senat Uczelni zaplanowany został na dzień 27 maja 2019 roku.

Pierwsze spotkanie Rady Uczelni, na którym JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dr hab. Maciej Sobczak wręczył członkom Rady powołania, odbyło się 27 maja 2019 roku.

fot. Aleksander Szpakowicz