cos

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na piosenkę pt. „Mężczyzna somnambuliczny” do tekstu Alicji Kubicy

10 lipca 2018 12:18

 

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu Kompozytorskiego, który odbywa się w ramach Benefisu dojrzałości 2018 jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Fundacja Promedicine, będąca jednocześnie głównym organizatorem Benefisu dojrzałości 2018.

2. Honorowy Patronat nad Konkursem obejmuje prof. dr hab. Maciej Sobczak – JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

3. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów polskich urodzonych nie wcześniej niż 5 listopada 1988 roku.

4. Przedmiotem Konkursu jest PIOSENKA o czasie trwania mieszczącym się w przedziale 3 – 5 minut, napisana na głos i fortepian do tekstu pt. „Mężczyzna somnambuliczny” autorstwa Alicji Kubicy, wyłonionego w Gdańskim Konkursie Poetyckim (zał. nr 1).

5. Ogólny charakter utworu ma odnosić się do muzyki rozrywkowej lat 20-tych i 30-tych XX wieku.

6. Autor zwycięskiej kompozycji zobowiązuje się do jej zinstrumentowania na następujący skład:
3 trąbki in Bb, 3 puzony, 2 waltornie in F, tuba, klarnet in Bb, fortepian, perkusja (3 perkusistów, instrumenty: kotły, wibrafon, ksylofon, glockenspiel, trójkąt, tam-tam, gong, talerze a2, talerz wiszący, bęben wielki, zestaw perkusyjny). Przewiduje się możliwość użycia dodatkowych instrumentów – po konsultacji z organizatorem.Partia fortepianu z jednej strony winna pełnić rolę wyciągu fortepianowego, z drugiej zaś zawierać najważniejsze pomysły muzyczne i wskazówki aranżacyjne przyszłej orkiestracji.

7. Partytura oraz głosy orkiestrowe muszą być dostarczone Organizatorowi najpóźniej do 24 września 2018.

8. Autor nagrodzonej kompozycji wyraża zgodę na ewentualne zmiany w aranżacji utworu (tylko w uzasadnionym przypadku).

9. Do Konkursu będą kwalifikowane wyłącznie prace niepublikowane, nienagradzane i niewykonywane publicznie.

10. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł.

11. Przewiduje się przyznanie wyróżnień honorowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród przez Jury.

13. Decyzje Jury są ostateczne.

14. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.

15. Prace należy nadsyłać drogą mailową na adres k.cieslik@amuz.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2018 roku, do godziny 23:59. W tytule wiadomości należy umieścić: Imię i Nazwisko autora – Konkurs kompozytorski Benefis dojrzałości 2018.

16. Utwory konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Partytury nie mogą zawierać nazwiska kompozytora. Winny być opatrzone cyfrowym lub literowym godłem. Materiały nutowe należy przesłać w formacie *.pdf. Dodatkowo, do zgłoszenia należy dołączyć plik *.mp3 (lub podobny) o tej samej nazwie co materiał nutowy zawierający symulację komputerową lub nagranie zgłaszanego utworu. Pełne zgłoszenie powinno zawierać także skan lub zdjęcie wypełnionego, wydrukowanego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2).

17. Kompozycje oceniać będzie jury w składzie:
prof. Krzysztof Olczak (przewodniczący)
dr Marek Czerniewicz,
mgr Tadeusz Kassak,
prof. Aleksandra Kucharska-Szefler,
prof. Leszek Kułakowski
prof. Roman Perucki.

18. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 3 września 2018 roku.

19. Wręczenie nagród oraz wykonanie nagrodzonej kompozycji odbędzie się podczas koncertu galowego „Benefis dojrzałości” 5 listopada 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

20. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie www.amuz.gda.pl oraz www.benefisdojrzalosci.pl.

21. Fundatorem nagród w konkursie jest Firma Lotto, która przekaże nagrodę poprzez Fundację Promedicine – głównego organizatora Benefisu Dojrzałości 2018.

22. Mecenat nad Konkursem obejmuje firma Lotto.

23. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

24. Wszelkie pytania należy kierować na adres k.cieslik@amuz.gda.pl.

Administratorem danych osobowych uczestników jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: do ich sprostowania, usunięcia, przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz cofnięcia zgody.
Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

DO POBRANIA

Regulamin Konkursu Kompozytorskiego BENEFIS DOJRZAŁOŚCI 2018

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Kompozytorski – zał. nr 1 – tekst Alicji Kubicy „Mężczyzna somnambuliczny”