cos

Konkurs Kompozytorski na Utwór Chóralny – „NIEPODLEGŁA”

19 czerwca 2018 14:19

KONKURS KOMPOZYTORSKI NA UTWÓR CHÓRALNY – „NIEPODLEGŁA”

 

REGULAMIN

ORGANIZATOREM Konkursu jest Akademia Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod patronatem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
Konkurs adresowany jest do kompozytorów polskich bez ograniczenia wieku.

CELEM Konkursu jest powstanie nowych kompozycji chóralnych nawiązujących w swej tematyce do treści niepodległościowych.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Utwory powinny być skomponowane na chór mieszany a cappella lub z uwzględnieniem elektroniki o czasie trwania od 4 do 6 minut.
Dopuszcza się divisi nie więcej niż do 8 głosów /2S 2A 2T 2B/.
Warstwa słowna dowolna – jednakże akceptowane będą teksty wyłącznie w języku polskim.
Kompozycje winny być zgłaszane anonimowo.
Kompozycje należy nadesłać w 5 wydrukowanych egzemplarzach oraz 1 egzemplarz płyty CD zawierającej nagranie lub symulację komputerową utworu, na adres:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul.
Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
z dopiskiem: KONKURS KOMPOZYTORSKI – „NIEPODLEGŁA”
Koperta z kompozycją opatrzona słownym GODŁEM powinna zawierać zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której znajdzie się wypełniony Formularz z danymi autora.
Nagrodzone kompozycje stają się własnością organizatora.
Kompozycje nienagrodzone nie będą zwracane ich autorom.

TERMINY
1 luty 2019 – ostateczny termin nadsyłania prac (decyduje data wpływu na adres Akademii)
Kwiecień 2019 – ogłoszenie wyników i koncert laureatów

NAGRODY
Nadesłane kompozycje oceniać będzie Jury wyłonione przez Organizatora.
Organizator przewiduje następujące nagrody finansowe:
I nagroda – 3000 PLN
II nagroda – 2000 PLN
III nagroda – 1000 PLN
Dwa wyróżnienia po 500 PLN
Utwory nagrodzone i wyróżnione będą wykonane przez zespoły chóralne podczas koncertu laureatów.
Organizator dopuszcza również możliwość wydania drukiem wybranych utworów.

PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy uczestnik, składając utwór oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego utworu.
2. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych uczestników, w szczególności do oznaczenia zgłoszonych utworów ich nazwiskiem.
3. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu autorzy nagrodzonych utworów przenoszą na Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku majątkowe prawa autorskie do utworu na następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystywanie w działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, cyfrową oraz zapisu magnetycznego,
3) publiczne wykorzystywanie i wyświetlanie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) umieszczanie utworu w Internecie.
4. Autorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich do utworu na warunkach określonych w pkt. 3. Nagroda pieniężna przekazana zostanie po podpisaniu umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nadesłanie kompozycji na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bpa@amuz.gda.pl.


Administratorem danych osobowych uczestników jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: do ich sprostowania, usunięcia, przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz cofnięcia zgody.
Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

 

DO POBRANIA

Regulamin (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (.docx)