cos

Konkurs Kompozytorski na hejnał Gminy Trąbki Wielkie pod honorowym patronatem JM Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku

18 czerwca 2015 12:27

KONKURS KOMPOZYTORSKI NA HEJNAŁ GMINY TRĄBKI WIELKIE

Regulamin

1. Wójt Gminy Błażej Konkol ogłasza Konkurs Kompozytorski na hejnał Gminy Trąbki Wielkie.
2. JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dr hab. Maciej Sobczak obejmuje patronat nad organizacją i przebiegiem Konkursu, a także powołuje Jury.
3. Przedmiotem Konkursu jest krótki utwór na trąbkę solo o czasie trwania ok. 20-30 sek.
4. Konkurs jest otwarty dla polskich kompozytorów bez limitu wieku.
5. Do Konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, nienagradzane, niewykonywane publicznie.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki,
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2015 roku. Na przesyłce należy umieścić dopisek: Konkurs Kompozytorski Trąbki Wielkie.
9. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo.
10. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej partyturę konkursowej kompozycji i płytę CD z nagraniem lub symulacją komputerową (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma) powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, adresem mailowym, numerem telefonu etc.
11. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
12. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Z nadesłanych kompozycji Jury wyłoni 4 – 5 finalistów. Wyłonione kompozycje zostaną wykonane „na żywo” 12 września 2015 roku w Trąbkach Wielkich, a Jury podejmie ostateczną decyzję.
13. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody:
I miejsce – 1800 zł
II miejsce – 1200 zł
III miejsce – 600 zł
14. Decyzje Jury są ostateczne. Nagrodzone kompozycje stają się własnością Gminy Trąbki Wielkie.
15. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 12 września 2015 roku w Trąbkach Wielkich.
16. Informacja o Konkursie: www.trabkiw.ug.gov.pl, www.goksir-trabkiwielkie.pl i www.amuz.gda.pl
17.
Kontakt: Krzysztof Olczak – dyrektor Konkursu
e-mail: krzysztof@krzysztofolczak.com
tel: 58 3009214

Konkurs komp_Trabki Wielkie_plakat