cos

Nabór na VII edycję studiów podyplomowych ARTETERAPIA

20 czerwca 2018 10:16

ARTETERAPIA
Studia podyplomowe w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej w Gdańsku

Ogłaszamy nabór Słuchaczy na VII edycję studiów podyplomowych ARTETERAPIA, czyli terapia przez sztukę. Sama idea wykorzystywania elementów sztuki w szeroko rozumianym procesie leczenia nie jest pomysłem nowym. Wręcz przeciwnie, ślady łączenia różnych form sztuki z oddziaływaniami leczniczymi można znaleźć już w starożytności.

Są kraje i miejsca na świecie, a także w Polsce, gdzie arteterapię stosuje się dość powszechnie. W Stanach Zjednoczonych arteterapeuta jest osobnym zawodem ludzi profesjonalnie do tego przygotowanych.

Odpowiednie przygotowanie w tym zakresie jest sprawą wielkiej wagi, jeżeli uwzględni się fakt, że praca z ludźmi, niejednokrotnie ludźmi w kryzysie psychicznym, jest pracą bardzo odpowiedzialną. Wymaga ona nie tylko wiedzy w określonych dziedzinach, ale i odpowiednich predyspozycji osobowościowych, by nie szkodzić tym, którym powinno się pomagać. Poza wiedzą teoretyczną, potrzebna jest również praktyka w tym zakresie. Oferta naszych studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Oprócz wiedzy teoretycznej oferujemy również sporą porcję praktyki.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych wymienionych Uczelni oraz Uniwersytetu Gdańskiego, a także praktycy, osoby z certyfikatami arteterapeuty. Wszystkie zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty, niedziele). Dwa razy w miesiącu, po 10 godzin wykładowych lub ćwiczeniowych dziennie. Zajęcia zaplanowane są na dwa semestry, w przedziałach czasowych: wrzesień – styczeń; luty – czerwiec, w sumie 400 godzin wykładowych i ćwiczeniowych. Pierwszy semestr (200 godzin wykładowych) dotyczyć będzie niemal wyłącznie zajęć teoretycznych.

Przedmioty psychologiczne w liczbie 80 godzin wykładowych dotyczyć będą elementów psychologii ogólnej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej, zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych, a także teoretycznego wprowadzenia do psychoterapii. Również 80 godzin poświęconych będzie przedmiotom artystycznym, zarówno w zakresie sztuk plastycznych, jak i muzycznych. W tym zakresie przewidziane są takie przedmioty jak: historia sztuki, analiza dzieła sztuki, teoria i filozofia sztuki, antropologia kultury, socjologia sztuki, elementy plastyki, teatru, filmu, drama, a także: ekspresja muzyczna dorosłych, warsztaty świadomego odbioru sztuki muzycznej, emisja głosu – prawidłowa fonacja i artykulacja, wykorzystanie muzyki w terapii, metody muzykoterapeutyczne, ekspresja dziecięca przy muzyce, instrumentarium Orffa (dzieci) i bębny afrykańskie (dorośli), kinezjologia edukacyjna i ruch rozwijający – warsztaty itp. Pozostałych 40 godzin wykładowych poświęconych będzie przedmiotom kierunkowym, czyli: psychologii ekspresji i twórczości, psychopatologii ekspresji twórczej oraz teoretycznym zagadnieniom arteterapii, czyli historii, a także różnym formom i różnym zastosowaniom praktycznym arteterapii.

Drugi semestr będzie w całości poświęcony zajęciom praktycznym, które będą się odbywać w większości w obydwóch gdańskich Uczelniach artystycznych. Zajęcia będą prowadzone częściowo w mniejszych grupach. Ukończenie tak zaprogramowanych studiów podyplomowych da naszym Absolwentom solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do ubiegania się o certyfikat w zakresie arteterapii. A zatem ukończenie tych studiów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem certyfikatu (nie mamy takich uprawnień), ale stwarza podstawy do podjęcia pracy jako arteterapeuta z możliwością ubiegania się, w określonych Instytucjach i Gremiach posiadających takie uprawnienia, o certyfikat w tym zakresie.

Do kogo skierowana jest ta oferta?

Adresatami tej oferty mogą być psychologowie, lekarze, absolwenci wyższych szkół artystycznych, osoby z wykształceniem pedagogicznym, nauczyciele, pielęgniarki oraz absolwenci innych kierunków studiów, którzy widzieliby siebie również w takiej roli (w ramach realizacji „niespełnionych marzeń”). Warunkiem istotnym i koniecznym jest posiadanie dyplomu wyższej uczelni (wystarczy licencjat), bo tego wymaga statut studiów podyplomowych. Po zakończeniu drugiego semestru odbędzie się egzamin testowy. Praktyczne zajęcia będą zaliczane na podstawie obecności i udziału w zajęciach. Absolwenci, którzy pomyślnie zakończą edukację otrzymają państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z urzędowo potwierdzonym suplementem zawierającym godzinowy wykaz wszystkich przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych, z nazwiskami osób prowadzących, a także Suplement z opisem poszczególnych zajęć praktycznych wraz z podpisami osób prowadzących określone zajęcia.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie na podstawie określonych dokumentów (wykaz dokumentów poniżej), które należy przesłać lub przynieść osobiście do p. Anieli Zakidalskiej, Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42, I piętro, pokój 212, tel. (58) 349 1073, e-mail: a.zakidalska@gumed.edu.pl.

– Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru na stronie GUMed),
– Kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
– Odpis dyplomu ukończenia studiów w ramach wyższej uczelni lub kserokopia,
– Jedno, naklejone na kwestionariusz zdjęcie,
– Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500,00 zł. Koszt tej opłaty zostanie wliczony do opłaty za studia. Osobom, które nie podejmą studiów mimo złożonych dokumentów nie będzie zwracany koszt opłaty rekrutacyjnej. Opłata będzie zwracana w przypadku nie uruchomienia VII edycji (z braku minimalnej liczby kandydatów).

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk 80-210, nr 10 1090 1098 0000 0001 1225 7301 z dopiskiem: Arteterapia VII edycja. W dowodzie wpłaty powinny znaleźć się wszystkie potrzebne do wystawienia faktury informacje.

Koszt studiów dla jednego Uczestnika będzie w jakimś stopniu uzależniony od liczby chętnych. Przy założeniu zgłoszenia się minimum 30 Słuchaczy, koszt wynosiłby 2500 zł za jeden semestr. Jako Uczelnia mamy już spore doświadczenie w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych. W czerwcu 2018 r. kończymy VI edycję studiów podyplomowych ARTETERAPIA.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych ARTETERAPIA to wrzesień 2018 r. Termin składania dokumentów – do końca lipca 2018 r.

Dr hab. Bogusław Borys
Kierownik studiów podyplomowych Arteterapia

 

>> DO POBRANIA <<